Spriež par Zasas vidusskolas internātu
AIJA VALDMANE

Jēkabpils novada domes sēdes darba kartībā bija iekļauts jautājums par internātu Zasas vidusskolā un tā uzturēšanas maksām. 
     Uz domes sēdi bija ieradusies arī Zasas vidusskolas direktore Olita Spēka, kura pastāstīja, ka kopā ar sociālo darbinieku ir apbraukātas ģimenes, kur mācās Jēkab­pils novada bērni. Pamatā tie ir no Biržu pamatskolas, kuri varētu būt potenciālie Zasas vidusskolas apmeklētāji. Kopā tie būtu 12–13 bērni. 
     – Mēs satikāmies ar vecākiem un aprunājāmies par šādu iespēju, viņi neiebilda, – stāstīja direktore. – Bet vai tas arī apstiprināsies jūnija sākumā, kad viņi būs pabeiguši mācības, to nevar zināt. Apjautāju arī citas kaimiņu skolas par iespējām apmeklēt mūsu mācību iestādi. Bet norāžu uz to, ka viņiem būtu nepieciešams internāts, tomēr nebija. Internātu, protams, atver pašvaldība, bet būtu svarīgi zināt minimālo skolēnu skaitu, lai tas darbotos. Ir jau tā, ka skolēnu skaits var būt mazs, bet darbinieku skaits ir jānodrošina samērā liels, jo nepieciešamas audzinātājas, naktsaukles. Jābūt cilvēkiem, kas bērnus ēdina, tāpat papildus klāt nāk elektrības izdevumi, veļas mazgāšana u.c. Jāsakārto telpas. Var gadīties, ka neatradīsies darbinieki. Turklāt ir brīvdienas, kad skolēnu internātā nav, un tas saistās ar darbinieku samaksas sistēmu. Gribētos, lai līdz jūnija vidum, kad darbinieki parasti dodas atvaļinājumā, jau zinām, ka ir kāds konkrēts skaits bērnu, kuri nāks, lai pēc tam, atgriežoties no atvaļinājumiem, varētu turpināt kārtot lietas. Jāiz­strādā internāta kārtības noteikumi, reglaments, līgumi, pienākumu apraksti u. c. Vasarā Zasā ir arī nometņu laiks. Šogad pēdējā nometne mums beigsies 17. au­gustā. Bet reizēm kāda nometne piesakās arī vēl pēc tam. Šādā veidā mēs arī piesaistītu bērnus Zasas vidusskolai (vai tie būtu 10 vai vairāk), un būtu darba un dzīves vietu nodrošinājums bērnu vecākiem. Ir cilvēki, kas par to interesējas un ir gatavi nākt uz Zasu. Bet vēl ir daudz nezināmā. 
    Deputāts Juris Ratnieks pastāstīja, ka ir bijusi vecāku sapulce Biržos un interesi par Zasu izrādījuši arī vecāki no citiem novadiem. Ar šiem cilvēkiem ir jārunā, viņi jāpārliecina. 
    Izpilddirektors J. Su­batiņš iebilda, ka dokumentu lietas tomēr jāsāk kārtot ātrāk par augustu, jo var jau vienoties ar bērnu vecākiem arī tagad. Vēl tikai nav skaidrs jautājums par ēdināšanu. 
    Deputāts Gints Audzītis interesējās saistībā ar novada attīstības stratēģiju – vai Zasai būs kādi piedāvājumi skolas darbībā, lai saglabātu un pilnveidotu esošo? O. Spē­ka atbildēja, ka darbs notiek regulāri. Savukārt deputāte Baiba Čākure interesējas, vai nevarētu izveidot kādu reklāmas sižetu vai kādu informāciju tieši par Zasas skolu?
    O. Spēka atbildēja, ka tas ir nopietns darbs. Jeb­kura reklāmas rullīša izveide ir saistīta ar bērnu un viņu vecāku piekrišanu. 
 
  Internātu atvērs
     Jēkabpils novada domes deputāti nolēma atvērt Zasas vidusskolā internātu ar 2018. gada 1. septembri.
      Nolikumā tiks norādīts, ka skolā ir izveidota struktūrvienība – pirmsskola, kuras adrese ir «Astras», kā arī papildināts ar to, ka nepieciešamības gadījumā skolēniem tiek nodrošināta uzturēšanās internātā, kas tiek organizēta 1.–12. klašu skolēniem, pamatojoties uz rakstiskiem skolēnu vecāku vai aizbildņu iesniegumiem. Skolas internāta darba kārtību nosaka tā reglaments. Internāta reglamentu un grozījumus apstiprina direktors, saskaņojot ar skolas pedagoģisko padomi. 
     Nolikuma labojumi stāsies spēkā ar šī gada 1. septembri.
      Internāta iekārtošanas izdevumus un tā uzturēšanu 2018. gadā segs no izglītības iestādes budžeta līdzekļiem.
     Zasas vidusskolas direktorei Olitai Spēkai tiek uz­dots veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar internāta atvēršanu, un līdz 2018. gada 1. jūnijam ie-sniegt internāta iekārtošanas, uzturēšanas, amatu vienību un citus priekšlikumus. Savukārt finanšu un ekonomikas nodaļai jāplāno tā iekārtošanas un uzturēšanas izdevumi.
 
Apstiprina izmaksas
       Tika spriests arī par internāta uzturēšanas  izdevumiem.
       Apvienotajā komitejā Zasas vidusskolas direktore informēja par prognozētajām uzturēšanas izmaksām, veicamajām izmaiņām vi­dusskolas amata vienību sarakstā un citām organizatoriskajām darbībām. Pa­matojoties uz komitejas lēmumu par internāta atvēršanu Zasas vidusskolā, no­teikta šī pakalpojuma maksa. Atbilstoši izmaksu tāmei uzturēšanās izdevumi vienam plānotajam Zasas vidusskolas audzēknim lē­muma pieņemšanas brīdī ir 229,10 EUR.
Deputāti nolēma apstiprināt uzturēšanās maksu Zasas vidusskolas internātā vienam izglītojamajam atbilstoši izdevumu tāmei 229,10 eiro, kura precizējama atbilstoši audzēkņu skaitam 1. septembrī; noteikt, ka Jēkabpils novada teritorijā deklarētajiem skolēniem, kā arī citu pašvaldību skolēniem, kas sekmīgi mācās Zasas vidusskolā un ievēro iekšējās kārtības noteikumus, uzturēšanās Zasas vidusskolas internātā ir bezmaksas pakalpojums; atļaut Zasas vidusskolas direktorei slēgt līgumus ar citās paš­valdībās deklarēto skolēnu vecākiem (aizbildņiem) par skolēnu bezmaksas uzturēšanos internātā. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru