Stāsies spēkā noteikumi par decentralizētās kanalizācijas apsaimniekošanas kārtību
INESE ZONE

BD jau informēja par Jēkabpils pašvaldības izstrādātajiem saistošajiem noteikumiem „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā”, izklāstot to saturu. Kārtējā Jēkabpils domes sēdē tie apstiprināti un stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Pēc tam tie tiks publicēti domes mājaslapā, kur ar tiem varēs iepazīties.
      Atgādinām, ka atbilstoši noteikumiem ikvienas decentralizēto kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākums ir: nodrošināt notekūdeņu un nosēdumu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotās normatīvajiem aktiem atbilstošās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās; uzturēt un ekspluatēt sistēmas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nepieļaujot neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē vai to noplūšanu (iztecēšanu, pārplūšanu vai iesūkšanos grunts slāņos); nepieļaut decentralizēto kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu sajaukšanu ar citām vielām, kas var negatīvi ietekmēt to sastāva kvalitatīvās izmaiņas; nodrošināt regulāru notekūdeņu nodošanu no decentralizētām kanalizācijas sistēmām; noslēgt līgumu par decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu  savākšanu, iekļaujot noteiktu izvešanas grafiku vai saglabāt vismaz divus gadus decentralizēto notekūdeņu pakalpojuma saņemšanas fakta apliecinošos attaisnojuma dokumentus; nodrošināt pašvaldībai vai tās pilnvarotam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei.
     Jēkabpils teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam līdz 2020. gada 31. decembrim jāiesniedz pašvaldībā vai tās pilnvarotajam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam pirmreizējais decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums.
     Izvešanas biežums decentralizētās kanalizācijas sistēmās, kuras paredzētas ar daļēji attīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē, uzkrātajiem notekūdeņiem un ar to attīrīšanu saistītajiem atkritumiem ir veicams saskaņā ar iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijām par šo iekārtu ekspluatāciju vai atbilstoša komersanta rakstveida instrukciju par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir viena reize gadā.
      Par minēto saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām – līdz 350 eiro, juridiskām personām – līdz 1 400 eiro. Ja decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieks vai valdītājs ekspluatē iekārtas un sistēmas, kas neatbilst normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, viņam jānodrošina kanalizācijas sistēmu atbilstība normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. Jēkabpilietis
    Jēkabpilietis
    pirms 1 gada

    Jautājums pilsētas domei - vai pirms šo noteikumu pieņemšanas nebija jānodrošina iespēja visiem īpašniekiem pieslēgt savus īpašumus centralizētajai kanalizācijas sistēmai?

    Atbildēt

Pievienot komentāru