Svinīgi atklāta amatniecības centra «Māzers» izstāžu zāle Vīpē
ILZE BIČEVSKA

2. martā Vīpes amatnie­cības centrā «Māzers» bi­ja priecīgs notikums: no­­tika jaunizveidotās iz­stā­žu zāles atklāšana. 
    Uz pasākumu bija ieradušies visu Krustpils novada pagastu pārvalžu vadītāji, novada administrācijas pārstāvji, amatniecības centrā notiekošo nodarbību vadītāji un to dalībnieki, kā arī citi interesenti. Daudzie sveicēji sacīja labus vārdus un vēlēja ražīgu un radošu turpmāko darbu. Klātesošos ļoti pārstei­dza un iepriecināja an­sambļa «Dižbrāļi» (vadītāja Ani­ta Cinkmane) un solistu Mar­­tas Urtānes,  Kristas Fa­de­jevas un Renāra Toma­šic­ka koncerts un profesionālais sniegums.
   Centrs «Māzers» Vīpē dar­bojas jau ilgāku laiku, sākotnēji tā mājvieta bija vietējā pamatskolā, bet tad – ēkā, kur padomju laikos atradās bērnudārzs. 
– Laika gaitā mūsu amat­niecības centrs ar savu darbību bija ieguvis stabilitāti, un vajadzēja domāt par tā­lāku attīstību. Lūdzām pa­pil­du telpas, kas arī tika piešķir­tas. Tās ilgus gadus bija stāvējušas neapsaimniekotas, un te bija vajadzīgs liels ieguldījums. Vīpes pagasta pārvalde pamazām nomainī­ja logus, nākamajā gadā ierīkoja apkuri, taču remont­darbiem bija nepieciešams lie­­lāks naudas apjoms. Tika meklēti dažādi risinājumi, arī «LEADER» projektos, ta­ču neveiksmīgi, – stāsta amat­­niecības centra «Mā­zers» vadītāja Inese Bra­ma­ne. 
     Viņa teic, ka sapratusi, ka te jārada īpašs centrs ar sa­vu auru,  dizainu un  piedā­­­vājumu. I. Bramane vērsusies pēc padoma pie draugiem Līvānos, jo bijis vajadzīgs dizaineris, kas varētu īs­tenot ieceres. Viņai ieteiku­ši SIA «MSM design» un Svet­lanu Kuļgajevu. 
    – Jau pirmajā tikšanās reizē sapratu, ka mums veidojas kopīgs redzējums. Tad aicināju pagasta pārvaldnieci Ine­tu Šeinovu doties kopā pie Svetlanas un sākt sarunas par iespēju veidot Vīpes amat­niecības centra «Mā­zers» dizaina projektu, –atceras I. Bramane. 
     – Mūsu firma arī līdz šim ir veikusi pašvaldību pasūtījumus. Strādājam kopš 2006. ­gada, esam veidojuši ne tikai āra reklāmas, logotipus un tamlīdzīgas lietas, bet arī privāto un publisko tel­pu dizainu. Šis pasūtījums bija interesants, jo līdz šim mazāk bijām strādājuši ar koku, tāpat kopīgi ar I. Bra­mani un projekta līdzautori Lauru Krastiņu ilgi do­mājām, kādu «rozīnīti» ielikt izstāžu zāles priekštelpā, lai ap­meklētājiem, jau ienākot, bū­­tu skaidrs, kas šī ir par vietu, – stāsta Svetlana Kuļ­­gajeva.
    Un tā, pirms ieiet jaunizveidotajā izstāžu zālē, apmeklētāju uzmanību pievērš koka rāmjos ierāmēti un izgaismoti foto, kas ataino sadzīves notikumus, ie­dzīvotājus, pagājušā gadsim­ta divdesmito un trīsdesmito gadu norises Vīpes pusē. 
    – Tās pārsvarā ir fotogrāfijas, kas ņemtas no Jē­kabpils Vēstures muzeja un Vī­pes novadpētniecības mu­zeja krājumiem. Vīpe izsenis bi­ja kultūras centrs, te notika savi dziesmusvētki, bija sa­vi kori, pat veseli divi or­ķestri. Mums pastāvēja 1920. gadā dibinātā Mež­muižas lauksaimniecības vei­cināšanas biedrība «Va­ga», kas darbojās kā galvenā kultūras dzīves organizētāja. Tā uzcēla biedrības na­mu ar izrāžu zāli, domātu pla­šākiem sarīkojumiem.  Bija arī plaša bibliotēka un drāmas pulciņš. Savulaik Vī­pē bija populāri mājturības kursi, ko materiāli atbalstīja firmas «Singer» Latvijas no­daļa. 
     Mežmuižas korī bija līdz pat 50 dziedātājiem, tas pa­stāvēja no 1924. gada. Koris uz­stājās  ar laicīgiem un garīgiem koncertiem, ir piedalījies arī dziesmusvētkos Rīgā, Daugavpilī un citur Lat­vijā. Tāda ir mūsu vēsture! Ielūkojoties šajos foto, redzam tā laika noskaņu, vidi, ikdienas un svētku ro­tu, kā arī ieskatu pašu svētku norisēs. Varbūt tādēļ mums arī ir tapis šis amatnie­cības centrs, lai kalpotu kā agrākā turpinājums, – teic I. Bramane. 
     Vīpes pagasta pārvaldes va­dītāja Ineta Šeinova stāsta, ka centra telpu paplašinā­šana bijusi ideja, ko gribējies realizēt jau daudz agrāk. 
     – Sanācām kopā, ap­spriedām budžeta iespējas un nolēmām, ka jāsāk. Liels paldies pašvaldības At­tīs­tības nodaļai un Ingai Ru­benei, kura palīdzēja šajā lie­tā pirms došanās ilgākā at­vaļinājumā, turklāt piekodinot, lai šis projekts neieguļas plauktos un neapput. Finansējums amatniecības centra telpu remontam un iekārtošanai pilnībā nācis no pašvaldības budžeta. Kopējā summa, kas izlietota būvdarbiem un dizainam, ir ne­pilni 70 000 eiro. Darbus veica SIA «Erbauer group». Sākumā bija grūti noticēt, ka viss jau notiek, bet, kad celt­nieki sāka demontēt ve­cās sienas, es sacīju, ka man jau tagad viss patīk, jo iecerētais tiešām sāka realizēties. Kolhoza «Vīpe» laikā te bi­ja bērnudārzs, tad kādu lai­ku te bija izvietota sā­kum­skola (1.– 4. klases), tad kā­du laiku visa ēka bija tuk­ša, līdz te vietu rada bibliotēka un kultūras nams, un nu arī amatniecības centrs «Māzers». Patlaban amatnie­cības centrā pamata no­darbības ir aušana, mašīn­­adīšana un keramika, – stāsta Ineta Šeinova. 
     Jaunizveidoto telpu dizainā ietilpst arī vairākas vitrīnas, kurās izvietoti keramikas apmācības dalībnieku darbi. Atsevišķa vieta atvēlēta nesen mūžībā aizgājušā keramiķa Evalda Vasilevska māla izstrādājumu izstādei. Uz izstāžu zāles maigi pe­lēko sienu fona labi izceļas gan pašausto segu, gan tau­tas tērpu ekspozīcija. 
      – Liels paldies visiem, ku­ri mums palīdzēja nonākt līdz mērķim! Tas bija veiksmīgs komandas darbs, kur finansiālo risinājumu atrada Krustpils novada Attīstības no­daļa un Vīpes pagasta pār­valde, bet «Māzera» ra­došais kolektīvs strādāja pie telpu saturiskā piepildījuma. Ar šīs izstāžu zāles atklāšanas pasākumu mēs vēlamies in­formēt plašāku sabiedrību par to, ka mēs te esam un, gal­venais – gaidām ikvienu, kuram ir interese iepazīties ar mūsu piedāvājumu, – teic amatniecības centra «Mā­zers» vadītāja I. Bramane. 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. ahahhhaah
    ahahhhaah
    pirms 1 gada

    Pārskatīju foto. Ka nebūtu raksta, tad varētu padomāt, ke te atklāj kādu ieslodzījuma vietu, cik viss tur ir drūmās krāsās izmālēts. Nu i gaume. Cik saprotu šīs iestādījums jau tur ir sen, bet pie āra durvīm nav nevienas puķu dobes, košumkrūma, vien plika apķepuša siena. Par to iestādes vadītājai būtu ļoti jāpadomā. Vai tad Vīpē nav neviena solīda vīrieša, ka tikai sievieši sanākuši? :DDD

    Atbildēt

Pievienot komentāru