Tiesībsargs līdzekļu izmantošanu bērnunamos nosauc par sistēmisku problēmu
Inese Zone

Tiesībsargs Juris Jan­sons nācis klajā ar informā­ciju par situāciju Latvi­jas bēr­nunamos. Tiesīb­sargs no­rāda, ka ir konstatēta neefektīva fi­nanšu i    zlietošana. 
   Monito­rings veikts 21 bērnunamā, un J. Jansons skaidro, ka  realitātē pastāv situācija, ka bērnunamu bēr­ni tiek sūtīti uz citām iestādēm — internātskolām un tālāk no tām uz psihoneiroloģiskajām slimnīcām. Tie­sīb­sarga biroja mājaslapā minēts, ka iegūtie dati uzrāda ilgstošu un sistēmisku problēmu, kurā bez vecāku gādības palikuša un institucionālā aprūpē nonākuša bērna dzīve tiek salauzta, tur­klāt par to dāsni tiek mak­sāts no valsts un pašvaldības budžeta. Iepriekš netika aplūkota visa ārpusģimenes institucionālās aprūpes sistēma vienotā kopainā. Līdz šim katrs elements — bērnu tiesību ievērošana bērnunamā, internātskolā, psihiatrijas klīnikā — tika aplūkots atsevišķi. Iespēja palūkoties uz sistēmu kopumā atklāja pirms tam neapzinātus bērnu tiesību pārkāpumus.  
 
Par vienu bērnu maksājot trim iestādēm
    Tiesībsarga biroja eksperti atklājuši, ka gada laikā gandrīz desmit miljoni eiro tiek izlietoti bērnu uzturēšanai trīs iestādēs — bērnunamā, internātskolā un psihiatriskajā slimnīcā. Secināms, ka bērni, kuri dzīvo bērnu aprūpes iestādēs, tiek stacionēti psihoneiroloģiskajās slimnīcās desmitiem reižu biežāk, nekā bērni, kuri dzī­vo ģimenē vai ģimeniskā ārpusģimenes aprūpē. Savu­kārt no ārstu sniegtajām atbildēm izriet, ka uzvedības traucējumu medikamentoza ārstēšana nav efektīvs lī­dzeklis. Nepieciešams pielietot citus, alternatīvus veidus, kā sniegt bērnam profesionālu palīdzību, bez stacionēšanas slimnīcā. Bieži bērnam ir nepieciešama psihologa vai psihoterapeita palīdzība, savukārt bērnu aprūpes iestāde nevar šādu atbalsta personālu bērnam nodrošināt, līdz ar to bērns tiek stacionēts. Bērnunamu direktori nereti izvēlas sūtīt bērnus uz internātskolu pat vairāku simtu kilometru attālumā, tādējādi traucējot bērnu iespējamu atgriešanos bioloģiskajā ģimenē vai audžuģimenē. Realitātē gadījumos, kad bērni no bērnunama tiek aizsūtīti uz citām iestādēm, bērnunams tik un tā saņem bērna aprūpei paredzēto naudu, kas ir vidēji 600 eiro mēnesī, pat neskatoties uz to, ka bērna iestādē nav. Bērna uzturēšanas izmaksas internātskolā mē­nesī vidēji ir 300 eiro, sa­vukārt psihoneiroloģiskajā slimnīcā — 36 eiro dienā. Respektīvi, ja bērns no bērnunama tiek sūtīts uz trešo iestādi, finansējums par vie­nu bērnu tiek maksāts vienlaicīgi trim iestādēm. J. Jan­sons pauž viedokli, ka nauda tiek tērēta citām lietām un galvenie iemesli tam, iespējams, ir iestādes finansiālās intereses. Kur paliek bērnunamam par bērnu samaksātā nauda? Pašvaldību bērnunami par katru bērnu saņem finansējumu no pašvaldībām pilnā apmērā. Savukārt bez vecāku gādības palikušo bērnu uzturēšanas izmaksas internātskolās tiek segtas no valsts budžeta. Situācija, kad bērnunama bērns vienlaikus tiek uzņemts arī internātskolā, ļauj bērnunamam ietaupīt bērna uzturēšanai piešķirtos līdzekļus — tie paliek iestādes budžetā. Līdz ar to pastāv iespēja, ka bērnunama direktors bērnu ievieto internātskolā, ņemot vērā finansiālo izdevīgumu. Tie­sībsarga birojs par monitoringa rezultātiem informēs Valsts kontroli, uzsverot ne­efektīvu resursu izmantošanu, kā arī, iespējams, koruptīvas darbības. Tāpat tiks informēta arī Saeima un prokuratūra.
Pārkāpumus tiesībsargs atklājis arī Salas novada bā­reņu namā «Līkumi». Tur konstatēts vislielākais bērnu īpatsvars, kas no bērnunamā reģistrētiem bērniem reāli dzīvo internātskolās. No 54 bērniem bērnunamā dzīvo vien 10, savukārt 44 bērni atrodas internātos un tur arī nakšņo. 
 
«Es nejūtos kā noziedznieks»
   Tā saka bāreņu nama «Līkumi» direktors Juris Bo­ķis. Viņš nepiekrīt tiesībsarga secinājumiem. 
  — Tie ir virspusēji, un viņš nav iedziļinājies. Nova­da pašvaldība par to ir informēta, un Pašvaldību savienībā notiks to pašvaldību, ku­ru iestādes minētas pētījumā, vadītāju, iestāžu vadītāju un tiesībsarga tikšanās. Tie­sībsarga biroja pārstāvji pie mums bija tikai vienu rei­zi un iepazinās tikai ar personāla lietām, ar mani nerunāja un neko sīkāk nepētīja. Tāpēc pētījums ir virspusējs. Izskan pārmetums par sūtīšanu uz internātskolām, turklāt tālu no dzīvesvietām, un ka par bērniem tāpēc tiek maksāts vairākkārt, bet mums ir bērni ar konkrētiem izglītības kodiem, un viņi jā­sūta uz tādu iestādi, kur šā­du izglītību var nodrošināt. To, kāds ir izglītības kods, līdz 5. klasei nosaka vietējā pedagoģiski medicīniskā ko­miteja, vecākiem bērniem — valsts mēroga ko­misija. Un, ja kods ir tāds, ka bērnam atbilstošu izglītību var no­drošināt tiesībsarga pieminētajā attālajā Adamo­vas speciālajā internātpamatskolā, tad vedam uz turieni. Mū­su bērni mācās Rēzeknes logopēdiskajā in­ternātpamatskolā, Adamo­vas, Ru­dzā­tu, Antūžu speciālajā internātpamatskolā un ap­mek­lē arī Biržu internātpamatskolu. Jaunākās pirms­skolas vecuma grupas bērni visu laiku ir «Līkumos». Mā­cības tuvāk dzīvesvietai mēs visiem varētu nodrošināt ti­kai tad, kad katrā pagastā būs speciālā mācību iestāde. Mūsu galvenais pienākums ir nodrošināt, lai bērni ne­klaiņo apkārt. Viņi nāk no nelabvēlīgām ģimenēm, sko­lu nav apmeklējuši, un labi, ka ir tādas iestādes, kur vi­ņiem nodrošina disciplīnu, izglītību, mācības pēc stundām. Neko nelikumīgu es šajā faktā nesaskatu. Pētīju­mā, neiedziļinoties, ir salikti kopā mistiski skaitļi un izdarīti secinājumi. «Līkumos» nau­da viena bērna aprūpei nav 600 eiro, kas kā vidējais skaitlis ir minēts pētījumā, bet gan 398 eiro. Mēs bērnam esam mājas, un arī tad, kad viņš ir speciālajā mācību iestādē, uzturam ar viņu saikni. Ir bērni, kuriem ne­pieciešamas zāles, un mums tās ir jāpērk. Ja bērns sa­slimst, mums jābrauc viņam pakaļ un jānogādā pie ārsta. Ne visi nepieciešamie speciālisti ir tepat, ir gadījumi, kad bērni jāved pie ārsta uz Rīgu. Mums jāpērk bērniem drēbes. Skolas par to nemaksā, tās nodrošina tikai mācības. Izdevumos iekļautas arī darbinieku algas, bet tad, kad bērni ir internātskolās, «Līku­mos» strādā tikai tik vien darbinieku, cik tobrīd nepieciešams. Mūsu bāreņu namu ir pārbaudījusi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, un nekādi pārkāpumi netika konstatēti. Valsts kontrole pārbaudīja pašvaldību, un arī nekādi pārkāpumi nav konstatēti. Tiesībsargs tagad sola vērsties Valsts kontrolē un prokuratūrā. Nu tās ir viņa tiesības. Gan jau tagad brauks vēl kādas kontroles. Es nejūtos kā noziedznieks, jo visu daru, kā likumos no­teikts, kaut gan tiesībsargs pārmet noziedzīgu rīcību. Tiesībsar­ga secinājumi ir pārsteidzīgi, un šinī sakarā man no sirds žēl mūsu darbinieku, kuri cenšas bērniem dot to labāko, — sacīja J. Boķis.
 
 
Lielākā problēma ir cita — vecāku alkoholisms un bezatbildība
   Arī Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Spro­ģe BD par tiesībsarga viedokli sacīja, ka cilvēks no­teikti nav iedziļinājies problēmā.
    — Problēma ir pavisam cita. Bāreņu namā nonāk ti­kai dzīvu vecāku - alkoholiķu bērni. «Līkumos» šobrīd nav neviena īsta bāreņa. Ir izaugusi paaudze, kurai al­kohols ir viegli pieejams: točkas un viss pārējais. Un tas ir valsts pienākums to apkarot. Lat­vi­jas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andris Jaun­­sleinis ir apsolījis sarīkot paš­valdību un bāreņu namu va­dī­tāju un tiesībsarga tikšanos. Tas tomēr ir aizskaroši no­­­saukt cilvēkus par nozie­dzniekiem. Savstarpējie no­rēķini ar pašvaldībām ir iespējami tikai par iepriekšējā gadā reāli izlietoto naudu. Neko tur nevar pieprasīt no zila gai­sa. Neesmu tagad skatījusies, cik izmaksā bērns skolā ar visām skolotāju al­gām     un pašvaldības ieguldījumu sko­las uzturēšanā un remontā. Atceros, ka bija ap­mēram 1000 latu, tātad tas pats, ko par vienu bērnu rēķina tiesībsargs, arī sanāk. Pārmet, ka bērnus ved uz internātskolu, bet Valsts bēr­nu tiesību inspekcija ir pārbaudījusi «Līkumus» un ap­taujājusi bērnus, un viņiem Biržu in­ternātskolā patīk. Tur ir pulciņi, deju nodarbības. Un cik daudz izmaksā zāles, kas jā­pērk «Līkumu» bērniem? Dau­dziem ir veselības problēmas, un nepieciešami dār­gi medikamenti. Un tad, kad bērni ir internātskolās, bāreņu namam nav nepieciešams viņus ēdināt un nav citu iz­devumu. Tāpēc arī mū­su uz­turēšanās izmaksas ir tikai 398 eiro, bet vidēji valstī — 600 eiro. Ar audžuģimenēm viss arī nav viennozīmīgi po­zitīvi. Ir audžuģimenes, no ku­rām bērni atkal bijuši spiesti at­griezties «Līku­mos». Tāpēc jā­atzīst, ka tiesībsarga paziņojums ir skaļš un deklaratīvs, bez iedziļināšanās. Viņi te bija tikai vienu dienu. Aicinājām atbraukt vēl, lai sa­prastu un iedziļinātos, bet to jau neviens ne­grib, — sa­cīja I. Sproģe. 
 
Infografika no www.tiesibsargs.lv

iesaki šo rakstu:

Komentāri (5)

 1. Aiveens
  Aiveens
  pirms 5 gadiem

  Gribu teikt ka nav nekaadas jeegas jo es un visi paareejie buutu briivi no taa ko direktors dara barenu nama

  Atbildēt
 2. Biedrība
  Biedrība
  pirms 5 gadiem

  Ziniet teikšu jums vienu, cik es zinu bāreņu"namā" līkumi medikamenti ko sniedz arstu receptēs ir bērni, kuri slimo ar nervu un uzvedības traucējumiem medikamenti tiek sniekti 100%.atlaidēs tie kuri slimo vai ar epilepsijām ar sirdi un ar nervu sistēmu, tāpēc nevajaga teikt un stāstīt to ko pat neviens nezin. Un vel kas direktors Juris Boķis cik reizes ir bijusi bērnu inspekcija gadā 1 reizi? nu bet protams 2 reizes gadā! tā vairs nau kontrole, bet gan izlaidība tas ko Sproģes kundze stāsta tās ir pēdējāš muļķības, radinieks radinieku aisedz kā saka. Ko teikšu tiesībsarg, neticiet tās ir pēdējās muļķības, jo parasti uz notikuma vietas iestādes priekššnieks ir klāt bet viņam vajadzēja paņemt 2.nedeļas atviļinājumu abiem ar Sproģi.

  Atbildēt
 3. Latvija
  Latvija
  pirms 5 gadiem

  Un kur paliek bērnu nauda gabats nauda? kur ir pierādījums man ka tiešām tā nauda tika maksāta? tās ir pēdējas muļķības, lai parāda man papīrus. un tu Juri Boķi nevajaga ataisnoties. un izlikties par nevainīgu tevi jau visi pazīst. kāds tu preteklis esi Tu zini tikai kā draudēt sist visiem purnus ārā lielais siteis, Meitenes sist māki tikai a tu Sproģe vispār muti būtu aizvērusi beskauņa tu vienmēr esi solījusi bet nekas nau parādījies solītāji jūs! jūs abus maisa un pāri upei jus ziniet kā tikai cilvēkiem mēst acis ciet neliešī paga paga latvija ir maza priekš jums abiem idioti jus abi

  Atbildēt
 4. /////////////////////////
  /////////////////////////
  pirms 5 gadiem

  Biržu internātskolas direktore gan apgalvoja,ka apģērbu arī LĪKUMU bāreņiem pērk arī no valsts skolai tam paredzētiemiem līdzekļiem,un pirka arī,lai precizē summu, tā bija simtos

  Atbildēt
 5. K
  K
  pirms 5 gadiem

  Tas drēbes nu nav no veikaliem. paskatijo, kas bērniniem mugurā

  Atbildēt

Pievienot komentāru