Uzdod sakārtot trīs degradētas būves Jēkabpilī
INESE ZONE

Jēkabpils dome izvērtējusi vairāku vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu objektu stāvokli un pieņēmusi lēmumus, kas uzdot īpašniekiem tos sakārtot. Viens no tiem ir nekustamais īpašums Zaļajā ielā 32A (bijusī degvielas uzpildes stacija). Konstatēts, ka tiesiskā valdījuma/lietošanas tiesības uz īpašumu pieder a/s «Latvijas nafta». Būve jau 2015. gadā atzīta par vidi degradējošu, un tāpēc tai tiek piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme, kas ir 3% apmērā no lielākās būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības. 
2018. gada 21. novembrī Jēkabpils būvvalde konstatēja, ka ēka ilgstoši netiek ekspluatēta un ir cietusi ugunsgrēkā. Telpas piesārņotas ar sadzīves atkritumiem. Ēkai piekrītošajā teritorijā ir vaļējas inženierkomunikāciju skatakas. Ār­sienas ir bez ailu aizpildījuma, operatoru telpas pārsegums – bojāts. Siena apzīmēta ar «grafiti», dolomīta akmeņu apšuvums daļēji atslāņojies, mūris ir ar izdrupušiem ķieģeļiem. Ēkas pārseguma paneļi netiek balstīti uz vienas no nesošajām ārsienām, kura pilnībā sa­gruvusi. Secināts, ka pastāv ēkas sagrūšanas draudi. Būvinspektors tāpēc norādījis nekavējoties norobežot būvi ar žogu. 2018. gadā Jēkabpils dome saņēma «Latvijas naftas» vēstuli, kurā tiek paskaidrots, ka būves demontāža var aizskart kreditoru intereses, savukārt atjaunot būvi atbilstoši mūsdienu prasībām nav iespējams. A/s «Latvijas nafta» nav naudas, un tā uz­tur būvi savu iespēju ro­bežās. Savukārt uz šī gada aprīlī domes rakstīto svētuli par objekta sakārtošanu atbilde nav saņemta. 
Ņemot vērā būves tehnisko un vizuālo stāvokli, Jēkabpils dome nolēma uzdot objekta valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas veikt būves Zaļajā ielā 32A norobežošanu, lai no­drošinātu nepieejamību ne­piederošām personām. Tāpat «Latvijas naftai» uz-dots veikt objekta sakārtošanu ne vēlāk kā līdz 31. decembrim. Ja būves īpašnieks nepilda kādu no minētajām darbībām, Jēkabpils pašvaldība var organizēt šī lēmuma piespiedu izpildi, liekot valdītājam atmaksāt darba izdevumus.
Izvērtēts arī īpašuma Ķieģeļu ielā 9 stāvoklis. Zemes gabals tur pieder pašvaldībai, bet ēkas arī ir «Latvijas naftas» īpašums. Domes sarakste ar «Latvijas naftu» par objekta sakārtošanu sākta 2017. gadā, kad uzrakstīts ēkas apsekošanas akts. Atbildē a/s «Latvijas nafta» skaidro, ka būves turpmākā apsaimniekošana tai ir ekonomiski un finansiāli nepamatota. 2017. gadā tika veiktas darbības, lai būvi atsavinātu, bet 2018. gadā pašvaldība un «Latvijas nafta» noslēdza zemes nomas līgumu par zemes gabala daļu Ķieģeļu ielā 9. Apsekojot objektu, tika secināts, ka nomnieks neuztur zemes gabalu kārtībā: sadzīves atkritumi, kas atrodas būvē, ir izmētāti pa teritoriju un tiek dedzināti.
Jēkabpils būvvalde šo­gad aprīlī pieņēmusi atzinumu par būves pārbaudi. Konstatēts, ka ķieģeļu ēkai ir atklātas logu un durvju ailas, tā nav norobežota pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā. Ēkas cokola apmetums vietām ir daļēji sabrucis, atdalījies no pa­matnes. Redzami bojājumi lietus tekņu izvada zonās. Silikātķieģeļu sienas augšējā daļā novērojama ķieģeļu nodrupšana. Ēkas ziemeļu puses korpusā ķieģeļu sienās ir plaisas un intensīvi drūp silikātķieģeļi. Ēkas iekštelpās atrodas sadzīves atkritumi. Būve ir vidi degradējoša un bojā ainavu. Tāpat kā situācijā ar iepriekš minēto degvielas uzpildes staciju, uz vēstuli ar lūgumu informēt par būves sakārtošanas iespējām atbilde nav saņemta. Tāpēc dome nolēmusi uzdot «Latvijas naftai» veikt objekta sakārtošanu ne vēlāk kā līdz šī gada 1. no­vembrim. Ja tas netiks da­rīts, dome var organizēt darbus, pieprasot segt izdevumus.
Par vidi degradējošu un bīstamu atzīts arī privātpersonai piederošais īpašums – zeme un būve – Rīgas ielā 218B. 2018. gada novembrī Jēkabpils būvvalde konstatējusi, ka būves fasādes tehniskais stāvoklis un ārējais izskats neatbilst prasībām. 2018. gada 29. novembrī būvvalde lūdza īpašniekam sniegt skaidrojumu par būves sakārtošanu, bet tas neticis sniegts. Dome informē, ka netika sniegta atbilde arī uz diviem pašvaldības lūgumiem informēt par objekta sakārtošanas iespējām. 
Tagad ar domes lēmumu īpašniekam uzdots sakārtot ēku līdz 1. oktobrim. Arī šajā gadījumā pašvaldība var organizēt lēmuma piespiedu izpildi, pieprasot segt izdevumus. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. Raivis
  Raivis
  pirms 1 gada

  Nu redz kā Ragainis strādājis,malacis

  Atbildēt
 2. Viesis
  Viesis
  pirms 1 gada

  Kāds sakars te ragainim?

  Atbildēt
 3. Līga
  Līga
  pirms 1 gada

  Vistiešākais.

  Atbildēt

Pievienot komentāru