Vai vēlamais netiek uzdots par notikušo?
Irēna Sproģe, bijusī Salas novada domes priekšsēdētāja

4. oktobra «Brīvās Daugavas» numurā izlasīju publikāciju par Biržu pamatskolas stadiona daļēja mākslīgā seguma izbūvi un tādēļ vēlos informēt par faktiem, kurus neminēja Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs un izpilddirektors.
   Sākotnēji Salas novadam patiešām bija plāns, ka mākslīgais segums tiks uzlikts tikai pusei Biržu pamatskolas sporta laukuma. Lietotu mākslīgo segumu bez maksas piedāvāja sagādāt Vie­sītes Sporta skolas direktors J. Osis. Tāpēc arī tika izstrādāts vienkāršots tehniskais projekts, lai nodrošinātu pamatnes sagatavošanu mākslīgā seguma uzlikšanai, kas aptuveni varētu izmaksāt 25 000 EUR.
    Ņemot vērā, ka radās iespēja iesniegt projekta pieteikumu, Salas novada dome 2021. gada 27. maijā pieņēma lēmumu «Par in­vestīciju projekta, kas no­drošina ilgtspējīgas izglītības funkcijas izpildi «Biržu pamatskolas sporta laukuma atjaunošana», izstrādi un iesniegšanu valsts bu­džeta aizņēmuma saņemšanai». Projekta indikatīvās izmaksas bija paredzētas 230 739,53 EUR, un pašvaldībai bija jānodrošina 23 073,95 EUR līdzfinansējums. Lēmu­mu apstiprināja apvienotā komisija, kas bija izveidota no topošajā novadā apvienojamo visu novada domju priekšsēdētājiem. Bez šīs komisijas piekrišanas pašvaldības nevarēja pieņemt nekādus lēmumus, kas skāra finansiālās saistības jaunajā Jēkabpils novadā. Šajā ko­misijā sniedzu informāciju par Salas novada lēmuma būtību, un tika saņemts pozitīvs balsojums. Pirms Salas novada domes lēmuma pieņemšanas notika sarunas ar Biržu pamatskolas vadību, un viņi, protams, kopā ar bērnu vecākiem un iedzīvotājiem bija priecīgi par radušos iespēju atjaunot visu sporta laukumu. Salas novada domes lēmumā nekur nav minēts par daļēju sporta laukuma atjaunošanu. Tāpēc arī bija liela iedzīvotāju nesaprašana, ka Jēkabpils novads atjaunoja tikai pusi no Biržu pamatskolas sporta laukuma. Sarunā ar tagadējā novada atbildīgajiem attīstības jo­mas deputātiem dzirdēju neticamu skaidrojumu, ka pēc apvienošanās pašvaldības atbildībā nonāca 160 dažādi projekti un tāpēc pirms investīciju projekta iesniegšanas tehnisko projektu viņi nav pat apskatījušies. BD informē, ka Jēkab­pils novada dome nolēma ņemt vidēja termiņa aizņēmumu Valsts kasē 207 665 eiro, bet Biržu stadiona pārbūves izmaksas bija 110 963 eiro bez PVN (tātad 134 265 eiro ar PVN).
    Tāpat nekādi nav saprotama domes priekšsēdētāja R. Ragaiņa BD publikācijā sniegtā informācija, ka Salas novads ir uzprojektējis tikai pusi Salas vidusskolas sporta laukuma. Salas vidusskolas sporta laukums tika projektēts kā multifunkcionāls laukums, kur daļa ir atstāta ar dabīgā zālāja segumu. Tāds projekts ļautu brīvajā laukumā organizēt dažādas sporta programmas aktivitātes skolēniem, kur nav vajadzīgs mākslīgais segums. Zālāja apvienotais izvietojums vienkāršotu tā kopšanu. Ar šādu sporta laukuma projektu bija apmierināta Salas vidusskola. Tagadējās domes vadības izpratnē sporta laukums ir pareizi uzprojektēts, ja tas ir tieši tāds kā pilsētas skolās vai tāds, kas atbilst viņu priekšstatiem par sporta laukumiem, bet kāds cits risinājums viņiem nav saprotams un ir nepieņemams.
    Teikšu ļoti vienkārši – priecāšos par Jēkabpils no­vada tuvākajā laikā uzbūvētajiem sporta laukumiem Salā un Biržos! Protams, ka jāpabeidz arī Salas novada iesāktie deinstitucionalizācijas (DI)  projekti par atelpas brīža pakalpojuma vietas izveidi Līkumos un ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojuma sniegšanas infrastruktūras izbūvi Biržos, kur Salas novads paredzēja arī telpas aptiekas iekārtošanai. Ka šādi DI projekti nepieciešami, Salas novads vienojās ar visām kaimiņu pašvaldībām, ieskaitot Jēkabpili. Viegli tagad tēlot gudrus nākotnes paredzētājus un teikt, ka muļķi ir tie bijušie novadi, kuri iesaistījās šajos grūti realizējamajos projektos. Vēl sarežģītāka būs šo projektu praktiska ieviešana dzīvē. Salas novads to iz­baudīja uz savas ādas ar bā-reņu namu Līkumos. Jā­pabeidz arī sociālo dzīvokļu izbūve bijušās Biržu pamatskolas mazajā ēkā, kurus ar nepacietību gaida vairāki cienījamu gadu pagasta cilvēki. Tikai reāli darbi parādīs, ko spēj jaunais, lielais novads.
   Diemžēl nākas secināt, ka domes vadība šad tad vēlamo uzdod par notikušu faktu. Piemēram, 2021. gada plānos bija paredzēts projektēt un izbūvēt divus ceļus un vienu ielu Salas pagastā. Uz «Miķelāniem» līdz gada beigām ir paredzēts izprojektēt, bet solīto Zaļo ielu un ceļu uz Kaļķiem līdz šim pat neprojektē, taču Attīstības pārvaldes vadītājs I. Luksts 29. marta BD sniedza atbildi, ka abus ceļus un ielu projektē. Iedzīvotāju sapulcē Salā  domes priekšsēdētāja vietnieks K. Stars locījās ar atbildi, kuras loģiku nesapratu: no vienas puses, projektētājs iepirkumā esot atteicies projektēt, bet, no otras puses – tomēr projektē. Tikai vēlāk sarunā viņam tomēr nācās pateikt, ka neviens šos divus objektus neprojektē. Domes priekšsēdētājs R. Ragainis BD intervijā atzīst, ka Biržu skolas puse laukuma būvniecība ir realizēta ar mērķi, lai Jēkabpils novads kaut ko izdarītu  Salas pagastā. «Jo citādi izskatās, ka Jēkabpilī un citur kaut ko dara, bet Salas pagastā neko», – stāsta priekšsēdētājs  4. oktobra BD publikācijā. Reformas tēvi taču solīja, ka jaunie novadi realizēs lielus projektus..., bet iedzīvotāju sanāksmē Salā R. Ragainis  pateica īsi un skaidri – tik daudz naudas kā jums bija Salas novadā, jums nekad vairs nebūs! Nezinu, kā to sa­prast un ko par to domāt.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru