Vairākiem domes īpašumiem, arī viesnīcas jaunbūvei rīkos atkārtotu izsoli
INESE ZONE

Jēkabpils domes sēdē nolemts  rīkot nomas tiesību izsoli par tiesībām apsaimniekot nekustamo īpašumu Brīvības ielā 187 un 185 – domes jaunuzcelto viesnīcu un tās stāvlaukumu. Līdz 2020. gada 2. janvārim bija jāpiesakās pretendentiem uz šo izsoli, taču tā atzīta par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā nebija pieteicies neviens pretendents.
     Arī nomas tiesību trešā izsole plānota ar augšupejošu soli. Trešās izsoles sākotnējā nosacītā nomas maksa noteikta 510 eiro mēnesī (sākotnēji bija 600 eiro) bez pievienotās vērtības nodokļa. Nomas līguma termiņš ir 15 gadi no līguma noslēgšanas dienas.
     Lai veicinātu pretendentu interesi, viesnīcā veicamo ieguldījumu – aprīkojuma – izmaksas samazinātas no 50 000 uz 40 000 (sākotnēji bija 80 300 eiro) eiro. Taču deputāti secināja, ka joprojām nosacījumi varētu nebūt vilinoši potenciālajiem nomniekiem. Tie savukārt atbilst ES fondu finansētā projekta nosacījumiem un nav būtiski maināmi. Jēkabpils pašvaldība, īstenojot Pasta un piegulošo ielu pārbūves projektu, izbūvēja viesnīcas ēku Brīvības ielā 187, ko projekta nosacījumi paredz iznomāt apsaimniekošanai uzņēmējam. Viesnīcas ēkai blakus atrodas otrs pilsētas pašvaldībai piederošs īpašums – automašīnu stāvlaukums Brīvības ielā 185, kas arī jānodod nomā, jo tas domāts viesnīcas apmeklētājiem. Atbilstoši izsoles nosacījumiem, dome neuzņemas atbildību, ja nomnieks objektā nevarēs realizēt savu darbības plānu, un nomnieks uzņemas risku par visiem iespējamajiem zaudējumiem un iespējamajām izmaksām. Minētās ieguldāmās investīcijas ir atbilstošas tam, lai sasniegtu ES projekta noteiktos rezultatīvos rādītājus. Ja ieguldījumu apjomu samazina attiecībā uz viesnīcu, tas atbilstoši jāpalielina citos ar Pasta ielas projektu saistītajos objektos, kas arī nebūtu vēlams.
    Atbilstoši MK noteikumiem, ja pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas tiesību pretendents nav pieteicies, iznomātājs var pazemināt nomas objekta nosacīto nomas maksu, bet ne vairāk kā par 20%, un rīkot atkārtotu izsoli.
     Iepriekš sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteiktā nomas maksa bija 600 eiro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Tai skaitā viesnīcas ēkas nosacītā nomas maksa 520 eiro mēnesī un zemes  ar stāvlaukumu nosacītā nomas maksa 80 eiro mēnesī.
    Jēkabpils dome nolēmusi rīkot atkārtotu izsoli un noteikt sākotnējo nosacīto nomas maksu 480 eiro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Nomas līguma termiņš noteikts 15 gadi no līguma noslēgšanas dienas.
     Jēkabpils dome nolēmusi atkārtotai – trešajai – izsolei nodot arī  pašvaldībai piederošo nekustamo īpašuma Ķieģeļu ielā 19, jo uz iepriekšējo izsoli nebija ieradies neviens pretendents un tā atzīta par nenotikušu Iznomājamās zemes vienības daļas platība ir 1,5195 ha. Nekustamais īpašums pieder domei un  tiks apbūvēts saskaņā ar būvprojektu “Pārtikas pārstrādes ražotnes jaunbūves uzņēmējdarbības attīstībai Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī” (dēvēta par pārslu ražotni). Iepriekš cena bija 3540 eiro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Rīkojot trešo izsoli pašvaldība var nosacīto nomas maksu pazemināt, bet ne vairāk kā par 60 procentiem. Tagad nolemts noteikt nosacīto nomas maksu 2 500 eiro mēnesī. Nomas līguma termiņš būs 15 gadi no līguma noslēgšanas dienas. 
    Plānotās nomas objekta ražošanas ēkas un būves, kas tiks celtas, ir:  izejvielu pieņemšanas ēkas ap 225 kvadrātmetru platībā; sešas izejvielu īslaicīgas uzglabāšanas pirmapstrādes tvertne kopā ap 193 kvadrātmetru platībā; piecas gatavo izejvielu uzglabāšanas tvertnes ap 525 kvadrātmetru platībā; izejvielu priekšapstrādes iecirknis – ap 69 kvadrātmetru platībā; izejvielu pārstrādes iecirknis ar noliktavu un administratīvo telpu – kopā ap 1 064 kvadrātmetru platībā; palīgēka auto svaru iekārtu uzstādīšanai ap 12,70 kvadrātmetru platībā. Izbūvēs arī ar ražošanas ēkām saistītos piebraucamos asfaltētos ceļus un stāvlaukumus ap 3 779 kvadrātmetru platībā.
     Nav izdevies atrast īpašnieku arī domei piederošai mājai. Jēkabpils pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles komisija šī gada 20. maijā rīkoja nekustamā īpašuma Brīvības iela 270 pārdošanu otrajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsole tika atzīta par nenotikušu, jo nebija pieteicies neviens pretendents. 
Šādā gadījumā, rīkojot rīkot trešo izsoli,  var pazemināt sākumcenu. Jēkabpils domes sēdē nolemts rīkot trešo izsoli, pazeminot sākumcenu - 10 290 eiro - ne vairāk kā par 60 procentiem un nosakot trešās izsoles nosacīto cenu 4 116 eiro. 
    Nekustamais īpašums Brīvības iela 270 sastāv no apbūvēta zemes gabala 0,1731 ha platībā un būves - koka vienstāva dzīvojamā māja. 
 
J. Šteinberga foto

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru