Veikta kapavietu aktēšana Jēkabpils pilsētas kapsētā
Anita Truksne, Komunālās saimniecības nodaļas saimniecības vadītāja

Jēkabpils  pašvaldības Komunālās saimniecības nodaļas darbinieki sadarbībā ar SIA «Jēkabpils pakalpojumi»  no 2014. līdz 2018. gadam Jēkabpils pilsētas kapos veikuši kapavietu aktēšanu (nekoptas kapavietas apsekošana, brīdinājuma zīmes uzstādīšana un akta par nekoptu kapavietu sagatavošana). 
    Darbs veikts, pamatojoties uz domes 2016. gada 24. marta «Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošajiem noteikumiem». Ak­tē­ša­nas mērķis ir veidot sakoptu vi­di pilsētā, tajā skaitā sa­kopjot arī kapsētu un pēc iespējas samazināt nekopto kapavietu skaitu. Process tiek veikts pakāpeniski, kat­ru gadu aktējot arvien vairāk šādu vietu. Katra nekoptā kapavieta tiek apsekota 5 gadus pēc kārtas, ja neierodas tās uzturētājs vai viņa pilnvarota perona.  Ja kapavie­tas uzturētājs vai viņa pilnvarota perona pēc piektā akta sagatavošanas neierodas pie kapsētu apsaimniekotāja vai  pārziņa, tiek iz­beigts noslēgtais ka­pavietas uzturēšanas lī­gums, ja tāds ir noslēgts, un minētā kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā. Šāda kapavieta var tikt piešķirta un ierādīta jaunu apbedījumu veikšanai, ja ir pagājuši 20 gadi pēc pēdējā apbedījuma. Brīdinājuma zīmes paraugs un informācija, kur vērsties, redzot šādu zīmi kapavietā, ir izvietota uz informācijas stenda kapsētā. Aktēšana un nekoptu kapavietu marķēšana ar numuru līdz 2018. gada beigām ir veikta 126 kapavietām, kurām ir uzstādīti pieminekļi ar mirušā uzvārdu un miršanas gadu, 259 kapavietas visā kapsētas teritorijā ir neatpazītas, tām nav nekādu piemiņas zīmju. Visu šo 385 kapavietu uzturētāju vārds, uzvārds un dzīvesvieta nav zināma.
   Saraksts ar 126 kapavietām, kurām ir zināms  mirušā uzvārds un miršanas gads, ir publicēts pašvaldības mājaslapā www.jekabpils.lv. Lai sakārtotu kapus, lūdzam atsaukties  publicētajā sarakstā minēto apbedīto piederīgos un ierasties pie kapsētas pārziņa. Tālruņi uzziņām 20027341 vai 29361403.
 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru