Viesītē sveiks sabiedriski aktīvos iedzīvotājus un visu gadu sakoptības konkursu laureātus
ILZE BIČEVSKA

Viesītē novada valsts svētku sarīkojums, veltīts LR simtgadei, notiks 18. novembrī kultūras pilī. Tā laikā  paredzēta pašvaldības apbalvojumu  pasniegšana, kā arī konkursa «Skaista mana sēļu sēta» laureātu apbalvošana. 
     Viesītes novada pašvaldības apbalvojumu sēdē, kas notika 1. novembrī, saņemtos pieteikumus apbalvošanai sakarā ar Latvijas valsts svētkiem izvērtēja Apbalvo­jumu piešķiršanas padome. Tajā strādāja domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, domes priekšsēdētāja vietniece Iveta Līce, pašvaldības izpild­direktore Sanita Lūse, domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Svetlana Andruškeviča, Rites pagasta pārvaldes vadītāja Lilita Bārdule, Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs Dainis Černauskis. Padomes sēdē  izvērtēja saņemtos pieteikumus par personu izvirzīšanu apbalvošanai sakarā ar Lat­vijas valsts svētkiem. Ar paš­valdības godarakstiem un pateicībām tiks apbalvotas 26 personas desmit nominācijās. 
    Nominācijā «Gada sa­biedriski aktīvais iedzīvotājs» godaraksts piešķirts Elkšņu pagasta iedzīvotājai Birutai Valainei  un Viesītes pilsētas iedzīvotājai Līvijai Jakstevičai, bet pateicība –Saukas pagasta iedzīvotājam Indulim Dambergam. 
    Nominācijā «Gada izglītības darbinieks» godaraksts piešķirts Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas «Rites pa­mat­skola» skolotājai Daigai Černauskai, Viesītes vidusskolas skolotājam Jānim Skutelim, pirmsskolas izglītības iestādes «Zīlīte» skolotājai Ingunai Donasevičai, bet pateicība – Viesītes vidusskolas skolotājam Jānim Kudiņam un bērnudārza «Zīlīte» skolotāja palīdzei Brigitai Timko. 
   Nominācijā «Gada ģimene» godaraksts piešķirts Rites pagasta iedzīvotājiem Anitai un Monvīdam Cepurīšiem. 
   Nominācijā «Gada cilvēks kultūrā» pateicība piešķirta Saukas pagasta Saukas bibliotēkas bibliotekārei Veltai Lācei. 
     Nominācijā «Gada uzņēmējs/gada lauksaimnieks» godaraksts dots Elkšņu pagasta SIA «RA5» īpašniecei Jolantai Kovnackai, Viesītes pilsētas individuālajai uzņēmējai, frizierei Ingrīdai Pučkai, bet pateicība – Rites pagasta piemājas saimniecības «Virši» īpašniekiem Līgai un Sergejam Kalniņiem. 
Nominācijā «Gada sportists» godaraksts piešķirts Viesītes sporta kluba dalībniekam, vairākkārtējam 2018. gada Latvijas kausa posmu sacensību uzvarētājam savā vecuma grupā un svara kategorijā svara spiešanā guļus Emīlam Orlo­vam. 
    Nominācijā «Gada paš-valdības darbinieks» godaraksts  piešķirts Rites pagasta pārvaldes vadītājai Lilitai Bārdulei, Viesītes novada pašvaldības iepirkumu speciālistei Silvijai Eglītei un pateicība – Viesītes novada pašvaldības juristei Inārai Ertei.
    Nominācijā «Gada labākais un apzinīgākais darbinieks» godaraksts dots SIA «Viesītes transports» autobusa šoferim Ilmāram Šimanauskim, Saukas pa­gasta kooperatīvās sabiedrības «Ritenis» mehāniķim-mehanizatoram Pēterim Kiseļevam, bet pateicība būs Saukas pagasta kooperatīvās sabiedrības «Ritenis» mehanizatoram Jānim Kalniņam, Viesītes muzeja «Sēlija» sētniecei Ilonai Švarcai, Rites pagasta pārvaldes labiekārtošanas dar­bu strādniekam Kazimiram Petkevičam un Viesītes novada pašvaldības labiekārtošanas darbu strādniecei Edītei Grasei. 
    Nominācijā «Gada sociālais/veselības darbinieks» godaraksts piešķirts ārsta palīdzēm Maldai Šantu­rovai (Ritē un Lonē) Ivetai Demjanovai (Viesītē). 
Nominācijā «Gada tirdz­niecības darbinieks» pateicība piešķirtā veikala «top!» Viesītē pārdevējai Egijai Kalvānei.
    Oktobrī notika pašvaldības rīkotā konkursa «Skaista mana sēļu zeme» izvērtēšanas komisijas sēde, kurā skatīja divus jautājumus: par konkursa objektu apsekošanas rezultātu apstiprināšanu un par piemiņas balvu pasniegšanu. Komisijā strādāja Roberts Orups,  Sanita Lūse, Dainis Černauskis, Lilita Bārdule, Pēteris Līcis, Rudīte Feldmane un Irēna Butkus.
    Kā stāsta komisijas priekšsēdētāja Svetlana Puzāne, šogad tika no­lemts apbalvot ne tikai šā gada konkursa uzvarētājus, bet piešķirt piemiņas balvas sakarā ar lielo valsts jubileju arī iepriekšējo gadu Viesītes novada sakoptības konkursa «Baltās mājas» konkursa laureātiem. 
    – Šie cilvēki jau ilgus gadus novadā gādājuši un gādā kā par pilsētas vides izdaiļošanu, tā arī par lauku sētu tradicionālo vērtību un ainaviskās vides saglabāšanu, – norāda S. Puzāne.
    Par daudzdzīvokļu māju skaistajiem gaisa dārziem, to kompozīciju un uzturēšanu šogad balvas konkursā «Skaista mana sēļu zeme» saņems māja «Klauce 1», Elkšņu pagasts, mājas vecākā Sanita Podžus; «Māja 4», Saukas pagasts, mājas vecākā Ārija Gureviča; «Druvi­ņas 1» – 4, Rites pagasts, īpašniece Olita Sasa. Par savdabīgu dārzu, tā kompozīciju, funkcionalitāti, uzturēšanu balva «Arājiem» – 2, Viesītes pagasts, īpašniece Astrīda Prodniece un īpašumam Upes ielā 8, Lonē, apsaimniekotājs Valērijs Hartmanis. 
    Par oriģinālu vides veidojumu (kompozīciju, funkcionalitāti un ainavisko piederību) balva piešķirta īpašumam Ērgļu ielā 7, Viesītē, īpašniece Olita Upīte; Brīvības ielā 25, Viesīte, īpašnieks Valērijs Fomins; «Ormaņiem», Saukas pa­gasts, apsaimnieko Rita Sirmoviča; «Sīļiem», Rites pagasts, īpašnieks Jānis Romulāns un «Ceļmalām» Viesītes pagasts, īpašniece Ligita Pura.
    Savukārt piemiņas balvas kā iepriekšējo gadu konkursa «Baltās mājas» laureāti saņems šādi īpašumi Viesītē: Amatnieku iela 11, īpašniece Sandra Valaine; Amatnieku iela 13, īpašniece Evita Čibule; Biržu iela 5, īpašniece Zenta Draņeviča; P. Stradiņa iela 6, īpašnieks Viktors Petjukevičs; Smilšu iela 17, īpašnieks Guntis Cišs; Peldu iela 8, īpašniece Inta Grieķere, Smilšu iela 32, apsaimnieko Ārija Jurkeviča. 
   Novadā šīs pašas balvas būs šādiem īpašumiem: «Ciemati», īpašniece San­dra Kamerāde; «Rudzīši», īpašniece Biruta Šaroka; «Uļģi», īpašnieks Jānis Dimitrijevs; «Plūdi», ap­saimnieko Bent Gam­melgard, un zemnieku saimniecība «Kalna Dambrāni», īpašniece Iveta Tīrumniece (Viesītes pagasts). 
Elkšņu pagastā – «Lazdukalni», apsaimnieko Aivars Kalniņš; «Uzāni», īpašniece Aija Vanaģele; «Dzelmes», īpašnieks Ed­gars Līcis; «Kalmes», īpašnieks Alvis Vidžis. 
   Saukas pagastā – «Ceriņi 5», īpašniece Sandra Heislere; «Zīlāni», īpašniece Laimdota Polušķina; «Ceceri», īpašniece Daiga Skrupska; «Niedras», ap-saimnieko Ilga Strautiņa; Kalna iela 17, Lone, īpašniece Ērika Bērziņa.
   Rites pagastā – «Kalna Sprīdīši», īpašnieks Jānis Sarkanis; «Sniedzes», īpašniece Mārīte Saule; «Im­pēni», īpašnieks Mārtiņš Kaniņš; «Smilgas», īpašniece Larisa Poriete un «Rozes 13», īpašniece  Lūcija Franc­keviča. 
   Balvās šajās nominācijās paredzēti gan keramikas dekori – lielie pakavi, gan kanvas, uz kurām attēlots konkrētais īpašums no putna lidojuma, tāpat arī dāvanu kartes 20 eiro vērtībā košumaugu iegādei.
    – Māla dekorus pakava formā, atzinības rakstus un dāvanu kartes pašvaldība dod šā gada konkursa laureātiem, savukārt mazo mā­la dekoru un foto kanvu, kuras attēls uzņemts ar drona palīdzību un ko fotografējis mūsu pašvaldības IT speciālists Gints Grin­bergs, pasniegsim lauku īpašumu kopējiem par šo ilggadējo un cītīgo darbu savas un līdz ar to arī apkārtējās ainavas uzturēšanā. Fotogrāfijas tapušas īpaši skaistas, jo, kā zinām, šogad rudens mūs priecēja ar neparasti košām krāsām. Arī daba kopā ar mums svin valsts simtgadi, – priecājas S. Puzāne. 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru