Zemgales un Latgales mazpulcēnu labie darbi «Latvijas mazpulku» 90 gadu jubilejā
Valija BERKINA

Sestdien, 19. oktobrī, Jēkabpilī un Salas novada Biržu pamatskolā notika biedrības «Latvijas mazpulki» organizētais  Zemgales–Latgales projektu forums «Zaļākai uzņēmējdarbībai laukos», kur piedalījās mazpulcēnu kuplā saime no 33 mazpulkiem. Tas bija veltīts vienai no lielākajām jaunatnes organizācijām – «Latvijas mazpulkiem» 90 gadu jubilejā.  
   Saulainais laiks radīja labvēlīgus apstākļus, lai pēc masu saziņas līdzekļos, arī BD, plaši izskanējušās informācijas par Zemgales un Latgales mazpulcēnu tirdziņu Jēkabpilī pie SIA «Se­dumi» centra  ikvienam interesentam būtu iespējams iepazīties ar jaunās paaudzes izpratni par uzņēmējdarbību, pārdodot pašu izaudzēto produkciju. Uz galda  bija uzlikta gaumīgi veidota norāde, kuru mazpulku katrs pārstāv. Tā bija iespējams arī atsvaidzināt savas zināšanas Latvijas ekonomiskajā ģeogrāfijā. 
    Lai tirdziņā nebūtu liela burzma, mazpulku dalībnieki tika sadalīti grupās, un, «Sedumu» valdes locekles Aijas Bojāres, darbu vadītājas Santas Driķes un dārznieces Gitas Upītes laipni aicināti, devās ekskursijā pa dārzniecību. «Sedumu» darbinieku spilgti oranžās jakas ar uzrakstu  bija labs orientieris mazpulcēniem no Zemgales un Latgales neapmaldīties  svešajā   vietā. Ekskursijas noslēgumā katrs saņēma patīkamu pārsteigumu – ziedošu krizantēmu podiņā, bet tika arī aicināti glīti iesaiņot, atbilstoši savai gaumei. Tik dāsna bija «Sedumu» dāvana biedrības «Latvijas mazpulki» 90 gadu jubilejā. Jāpiebilst, BD šogad 16. jūlijā jau sniedza tās vēsturisko ieskatu. 
    Kamēr vieni bija ekskursijā, citi tirdziņā piedāvāja pašu vai ar ģimenes atbalstu izaudzēto un akurāti safasēto produkciju. Uzmanību piesaistīja 279. Līvānu mazpulka galds, kur bija izkārtots daudzveidīgs ķiploku piedāvājums. Tas šķita li­kumsakarīgi, jo tā vadītāja Dace Rudzāte ir dabaszinību, bioloģijas un veselības mā­cības skolotāja Līvānu 1. vidusskolā. Līdzās ķiploku galviņām bija stikla burciņās no tiem pagatavoti veselību nostiprinoši līdzekļi – sīrups «Dubnas viznis», «Ķiploku ziedu pasta ar dillēm un eļļu» un citi, kas varētu būt labs palīgs arī cīņā pret saaukstēšanos un gripu. 
Aglonas novada Priež­malas pamatskolā mācās tikai 42 bērni, tāpēc, kā teica 5. klases skolniece Amanda Reščenko, mazpulkā darbojas jau no pirmās skolas dienas. Uz tirdziņu  Jēkabpilī bija atvedusi pašas sagatavotās dažādu zālīšu tējas, bet  klasesbiedrs Kārlis Kristiāns Vigups piedāvāja vilkābeļu ogas. Abi iesaistās arī citās skolas aktivitātēs.
    Jau  vairākus gadus Līvā­nu uzņēmējdarbības atbalsta centrs organizē skolēnu konkursu «Mana biznesa ideja», lai motivētu spert pirmos soļus uzņēmējdarbībā. Pērn vairāki pārsteiguši vērtēšanas komisiju  ar savu prasmi iedziļināties biznesa idejas izstrādē, kā arī ar radošu pieeju sava piedāvātā produkta prezentācijā. Tā 504. Jersikas mazpulka dalībnieks Raivis Tūmiņš, mācoties 8. klasē, pievērsa uzmanību ar ideju «Priežu čiekuru sīrupa pagatavošana», bet tagad Jēkabpils tirdziņā piedāvāja lauku labumus, bet individuālā projekta aizstāvēšanā Biržu pamatskolā – ābolu sulas degustāciju.  
 Bija interesanti novērot savstarpējo mazpulcēnu tirgošanos. Piemēram, 50. Sunākstes mazpulka vadītājai Ilonai Rauzai, kura pa­matskolā ir ķīmijas, fizikas, ģeogrāfijas, bioloģijas un dabaszinību skolotāja, bija iepatikušās 439. Dau­dzeses mazpulka mazā dalībnieka Edgara Māsāna vasaras dālijas. Starp abiem izvērtās nopietna «biznesa» saruna par ziedu atbilstību pircēja vēlmei. Tā noslēdzās ar viena eksemplāra nonākšanu skolotājas Ilonas Rauzas rokā. Viņa ne bez lepnuma stāstīja, ka abu  skolu mazpulki ir vienīgie Jaun­jelgavas novadā. Tāpēc no pašvaldības saņemot vislielāko atbalstu. 
    Arī Biržu pamatskolas mazpulka vadītāja un da-bas­zinību skolotāja Jolanta Navenicka veltīja vislabākos vārdus sava Salas novada domes priekšsēdētājai Irēnai Sproģei un skolas direktorei Aijai Grišulei par lielo atbalstu mazpulka izveidē pērn 19. septembrī. Ar uzmundrinošiem vārdiem klāt bija arī mazpulku kustības aktīviste Spodra Purviņa un Salas novada Attīstības nodaļas projektu vadītāja Ligita Kadžule, kura iepriekš bija lauku attīstības konsultante. Biržu mazpulcēni arī ir lauku bērni, kuriem lieti noderēs viņas padoms. Vēsturiskajos avotos atrodams, ka šeit jau  ir bijis 59. Biržu mazpulks – nodibināts 1931. gada 24. martā.  
    19. oktobrī bija nepieciešams saliedēts Salas novada gudro prātu un Biržu pamatskolas kolektīva darbs, uzņemot  Zemgales–Latgales projektu foruma  dalībniekus. Viņu skaitā bija arī mūsu puses – 36. Viesītes, 60. Krustpils, 748. Sūnu, Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra, Ābeļu un Biržu mazpulka – pārstāvji. Bija jāspēj veiksmīgi realizēt izaudzēto tirdziņā un  aizstāvēt savu izstrādāto projektu.  
     Vispirms bija svinīgā foruma atklāšana, kur uz­mundrinošus vārdus teica Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe, Biržu pamatskolas direktore Aija Grišule, biedrības «Latvijas mazpulki» padomes priekšsēdētāja un Zemgales reģi­ona mazpulku koordinatore Gundega Jēkabsone, Jēkab­pils novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos Rainelda Muižniece, kā arī tika godinātas    mazpulcēnus atbalstošās ģimenes, uzdāvinot simboliskās ābelītes. Viņu vidū bija arī Līga Krem-berga-Dunovska un Artūrs Dunovskis, kurus apbalvoja par nesavtīgu atbalstu 748. Sūnu mazpulkam un mazpulcēniem. Inese Grišāne bijusi atsaucīga Ābeļu mazpulkam,  bet Līga Bite – Biržu mazpulkam un kopā ar meitu Ievu audzējušas kartupeļus pēc permakultūras principiem. Savukārt Ligita Verečinska atbalsta dēlu Valteru projektu izstrādē Jēkabpils BJC mazpulkā, bet Daniela Smirnova mam­ma aktīvi iesaistās 36. Viesītes mazpulka pasākumos. 
     Pēc tam Biržu pamatskolas klasēs mazpulcēni prezentēja savus sagatavotos  projektus. Tos vērtēja  mazpulka Rīgas klubiņa brīvprātīgie, kā arī Agnese Vilcāne, Vija Pazuha, Mārīte Pore, Dagnija Zobena, Vija Šmuid­riņa un Spodra Purviņa.  Savukārt radošajās darb­nīcās, kuras vadīja Biržu pamatskolas skolotājas Lāsma Vuškāne, Ligita Lāčplēse, Ineta Rautiņa un Rī-gas Jauniešu klubiņa dalībnieki, bija iespējams atraisīt mākslinieciski radošos talantus. Savukārt mazpulku vadītājiem bija «Zaļās uzņēmējdarbības nodarbības»  kopā  ar «Kafejas Alīda» saimnieci Jolantu no Viesītes novada Elkšņu pagasta «Dzelmēm». Iespaidiem ba-gātā diena noslēdzās ar 90 gadu jubilejai veltīto kūku. 
    Biedrības «Latvijas mazpulki» projektu «Zaļākai uzņēmējdarbībai laukos» finansiāli atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds, Salas novada dome, SIA «Se­dumi», SIA «Miķelāni bekons», kā arī lielu darbu ieguldīja Biržu pamatskolas skolotāji, tehniskie darbinieki un skolēni, lai mazpulcēni no Zamgales un Latgales justos ērti. 
    – Ļoti labi, ka ir jauniešu organizācijas «Latvijas mazpulki», skauti un gaidas vai Jaunsardze. Jau mācoties skolā, viņi iemācās pieņemt otru cilvēku tādu, kāds viņš ir,  organizēt savu darbu, prezentēt  projektus,  publiski aizstāvēt savu viedokli. Nometnēs un pasākumos viņi  iegūst īstus draugus, jo ir kopīgas intereses un ne­aizmirstamas atmiņas.  Šie bērni, garlaicības mākti, neklaiņo pa ielām, bet piedalās vēl kādās aktivitātēs, prot argumentēti izteikt savu domu, netēlo un neizliekas par to, kas nav. Viņi izceļas ar dabiskumu, atsaucību un pozitīvismu, tāpēc uzreiz pamanāmi sabiedrībā, – teic Biržu pamatskolas mazpulka vadītāja Jolanta NAVENICKA, kura bija Zem­gales–Latgales projektu foruma «Zaļākai uzņēmējdarbībai laukos» koordinatore. 
    Katrs notikums atstāj kādu nospiedumu biedrības «Latvijas mazpulki» 90 gadu vēsturē. Šodienas mazpulcēni ar labām sekmēm mācībās un aktīvu darbošanos liek pamatus savas personības  attīstībā un izaugsmē, lai attaisnotu senču ielikto mudinājumu: «Augsim Latvijai!». 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru