Zivju bojāeja Krustpils novada Odzes un Neretas upēs, visticamāk, saistīta ar vairāku nelabvēlīgu ārējās vides faktoru summāru ietekmi
Kristīne Kļaveniece, VVD sabiedrisko attiecību vadītāja

Valsts vides dienesta (VVD) ierosinātās administratīvā pārkāpuma lietvedības par 2020. gada 5. jūnijā konstatēto zivju bojāeju Krustpils novada Neretas un Odzes upēs ietvaros secināts, ka zivju bojāeja notikusi upēs nonākušā zalvjveida piesārņojuma dēļ. Atkārtota zivju bojāeja vairs netika konstatēta. 
    Lai operatīvi varētu īstenot nepieciešamos pasākumus un noskaidrot zivju bojāejas cēloņus, VVD informāciju par konstatēto vides pārkāpumu būtiski saņemt nekavējoties. VVD aicina iedzīvotājus nekavējoties ziņot, ja tiek novēroti iespējami vides pārkāpumi. To var izdarīt visu diennakti, zvanot uz vienoto zvanu centru pa telefonu  26338800. 
    Diemžēl šoreiz atbildīgajām iestādēm informācija par zivju bojāeju tika sniegta tikai vairākas dienas pēc pirmajiem zivju slāpšanas gadījumiem. Tā kā upēs bija nonācis zalvjveida piesārņojums un ūdenstilpē notiek nepārtraukta ūdens apmaiņa, laikā, kad VVD saņēma informāciju par zivju bojāeju, tur nonākušais piesārņojums, visticamāk, jau bija aizplūdis un bija iespējams konstatēt tikai piesārņojuma radītās sekas.
     Ņemot vērā VVD veikto pārbaužu un saņemto analīžu rezultātus, kā arī neviennozīmīgo informāciju par zivju bojāejas sākumposmu (laiku), ūdenstecēm raksturīgo nepārtraukto ūdens apmaiņu, kas sekmē piesārņojuma pārvietošanos un piesārņojošo vielu koncentrācijas samazināšanos vai izkliedēšanos, visticamāk, nebūs iespējams noskaidrot un sodīt vainīgās personas, kuru darbības izraisīja zivju bojāeju. 
    Vērtējot virszemes ūdeņu testēšanas rezultātus, tika konstatēta atsevišķu rādītāju paaugstināšanās testēšanas rezultātos, kas ir vērtējama kā zivīm nelabvēlīgu apstākļu veidošanās, tomēr nav uzskatāma par tiešu pierādījumu pārkāpumam, kas izraisījis zivju bojāeju. Kopumā testēšanas rezultāti liecina par pazeminātu ūdens kvalitāti Odzes upē. Tāpēc tiek pieļauts, ka zivju bojāeju varēja izraisīt vairāku stresoru summāra ietekme, ko apliecina arī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta “BIOR” sniegtais atzinums. 
     Administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros VVD ir nosūtījis savus testēšanas rezultātus Valsts augu aizsardzības dienestam (VAAD) un lūdzis sniegt informāciju par VAAD pārbaudēs un testēšanas rezultātos konstatēto. Šobrīd tiek gaidīta informācija no VAAD. Pēc tās saņemšanas pieņems lēmumu par ierosinātās administratīvā pārkāpuma lietvedības turpmāku virzību. 
     Tā kā tieša piesārņojuma novadīšanu vidē VVD pārbaudē 2020. gada 6. jūnijā ne konstatēja, kā arī bojā gājušas zivis netika konstatētas augšpus Odzes upes ietekas Neretas upē, secināts, ka piesārņojums sākotnēji nonācis Odzes upē.  
    VVD ierosinātās administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros apzināti vairāki iespējamie zivju bojāejas cēloņi. Odzes upes krastos atrodas plašas lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības, t.sk. kultūraugu sējumi. Apsekojot upei pieguļošās teritorijas, kas robežojas ar meliorācijas grāvi, konstatēts izlietots amonija mēslojuma iepakojums, kas norāda uz iespējamiem mēslošanas darbiem. Ievērojot minētos faktus, kā viens no iespējamiem zivju bojāejas cēloņiem analizēts lauksaimniecības darbību radītais piesārņojums. Savukārt, tā kā Odzes upes sateces baseinā atrodas cieto sadzīves atkritumu poligons „Dziļā vāda”, analizēta arī poligona negatīvā ietekme.
    Pēc zivju bojāejas konstatēšana, VVD lūdza VAAD apsekot Odzes upei pieguļošās lauksaimniecības teritorijas, lai kompleksi varētu izvērtēt zivju bojāejas iemeslus. Zināms, ka VAAD turpina augu aizsardzības līdzekļu lietošanas nosacījumu ievērošanas pārbaudes četrās zemnieku saimniecībās, kuru apsaimniekotie lauki atrodas pie Odzes un Neretas upītēm. VVD šobrīd nav saņēmis informāciju par VAAD pārbaudes rezultātiem, kā arī informāciju par VAAD ņemtajos paraugos konstatēto vielu klātbūtni.
   Lai noteiktu virszemes ūdens kvalitāti, t.sk., pesticīdu koncentrāciju, VVD 2020. gada 6. un 8. jūnijā paņēma virszemes ūdens paraugus Neretas un Odzes upēs (arī poligona tuvumā), kurus testēja akreditētā laboratorijā, kā arī veica skābekļa koncentrācijas mērījumus ūdenstecēs. Šobrīd saņemtie testēšanas rezultāti neliecina par paaugstinātu pesticīdu klātbūtni. 
    2020. gada 4. jūnijā, pirms tika saņemta informācija par zivju  bojāeju Odzes un Neretas upēs, VVD veica plānveida pārbaudi poligonā. Tās laikā atklāja būtiskas neatbilstības, un ir ierosināta administratīvā pārkāpuma lietvedība, kā arī sniegti norādījumi pārkāpumu novēršanai. Secināts, ka šīs pārbaudes laikā konstatētās neatbilstības nav cēlonis zalvjveida piesārņojuma nokļūšanai Odzes upē. 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (2)

 1. Līdaka
  Līdaka
  pirms 4 nedēļām

  Arvienvardsakot nekas nav atklāts, vainīgo nav, bet zivis nomērdēja kaut kādas zalves, kuras izšāvs velnsviņuzinakas.

  Atbildēt
 2. Kā tā
  Kā tā
  pirms 4 nedēļām

  Tauta alkst asiņu,dodiet vainīgo.

Pievienot komentāru