A. Pormaļa ielā atjaunota tikai daļa ūdensvada un kanalizācijas, Jaunajā ielā mainīšot visu
INESE ZONE

Nesen jēkabpilieši pārsteigti sekoja līdzi informācijai «Facebook», kur bija redzama ūdensvada avārija Andreja Pormaļa ielā. Tas radīja neizpratni, jo iela ir nesen atjaunota, bet jau notiek avārija, kuras dēļ tika demontēts jaunā bruģa posms.  Nu darbi ir paveikti un bruģis atjaunots, bet ir izskanējusi informācija, ka avārijas iemesls ir vecais ūdensvads, kas nav atjaunots un plīsa.
      BD vaicāja Jēkabpils no­vada domes vadībai, kāpēc tas netika atjaunots, jo ir ie­rasts, ka tad, ja, būvējot ie­lu, veic ierakumu, atjauno arī komunikācijas. Vismaz līdz šim tā tika darīts. Tāpēc vaicājām, kā būs ar Jaunās ielas remontu, vai tur arī ūdensvada un kanalizācijas tīkli netiks mainīti?
     Novada pašvaldības infrastruktūras apsaimniekoša­nas nodaļas vadītājs Ainārs Skromāns stāsta, ka Jaunajā ielā mainīs visas ko­munikācijas. Savukārt A. Pormaļa ielā tas darīts ti­kai posmā no Blaumaņa ielas līdz  Linarda Laicena ielai, kur mainīti gan ūdensva­da, gan kanalizācijas tīkli. Pārējā ielas daļā tas nav darīts, tikai izveidoti jauni pieslēgumi un izbūvētas akas.
     Vaicāts par bruģa atjauno­šanas darbiem Pormaļa ielā, A. Skromāns sacīja, ka izmaksas sedz trases ap­saimniekotājs – SIA «Jē­kab­pils ūdens» – par saviem lī­dzek­ļiem, kā parasti, pēc avārijas seku novēršanas.  
     Pašvaldībā neizslēdz, ka var gadīties vēl kāda avārija. Izpilddirektors Uldis Skrei­vers stāsta, ka risks dažreiz ir pat tad, ja ielā tikai nofrēzē nodilušo asfalta kārtu un uz­klāj jaunu, jo tīkli var plīst no vibrācijas, ko rada smagā tehnika un blietēšana, jo nav noslēpums, ka liela daļa pilsētas ielu komunālo tīklu ir veci. 
     – Jaunajā ielā mainīs gan ūdensvada, gan kanalizācijas tīklus, kas ievērojami sa­dār­dzina darbu izmaksas,  un tās uz vienu kilometru būs  ap 2,8 miljoniem eiro. A. Pormaļa ielā izmaksas bija krietni zemākas. Ar pieejamo finansējumu ūdensvadu un kanalizāciju tur ne­varēja nomainīt, un tad bi­ja jautājums, vai nu nemainām tīklus un sakārtojam ielu  vai to vispār nevar izdarīt. Un tā­pēc daudzos posmos, kas šķita labākā stāvoklī, nekas netika mainīts. Ne jau tāpēc, ka negribētu to darīt, bet tas diemžēl ir finanšu trūkuma dēļ. Izdarījām tā, lai ie­dzīvotāji tomēr varētu iz­mantot labu infrastruktūru. Bet sākotnēji «Jēkabpils ūdens» tehniskie noteikumi paredzēja arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus mainīt visā A. Pormaļa ielas garumā. Taču, redzot, cik lielas sum­mas tam būs nepieciešamas, sapratām, ka nevarēsim to izdarīt. Un tad «Jē­kabpils ūdens» pārskatīja savus tehniskos noteikumus un lēma izņemt laukā posmus, kas bija salīdzinoši labākā stāvoklī. Vienkārši paš­valdība tādu finansējumu nevarēja atļauties, jo summa jau tā bija par 700 000 vai 800 000 eiro lie­lāka nekā sākotnēji rēķinā­jāmies. Tas pats ir ar ie­lām, kam tagad asfalta se­gumu atjauno par tā saucamo plūdu seku novēršanas naudu. Mēs sakārtojam ie­las, bet mēs nezinām, kas tur ir apakšā. Varbūt tur ir kādi bojājumi, ir kustējusies grunts un ir ietekmēts viss pā­rējais. Bet šogad mēs ne­varam paspēt to visu uzprojektēt un salabot, un tās būtu ļoti lielas summas, – sacīja novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. 
     U. Skreivers  piebilst, ka die­mžēl projektu mūžs no ieceres līdz realizācijai ir ilgs – paiet divi trīs gadi. Un pa šo laiku sākotnējās summas bieži vien ievērojami at­šķiras no tā, kādas tās ir projekta beigās. Inflācijas un ģeopolitisko apstākļu dēļ summas aug, un tad pašvaldībai vajag rast iespēju, kā realizēt projektu, un diemžēl nākas  no kādām pozīcijām atteikties.   
     Andreja Pormaļa ielas re­monts tika uzsākts pagājušā gada vasaras beigās un pa­beigts šovasar. Projekta ko­pējās izmaksas, ieskaitot būvuzraudzību un autoruzraudzību, bija vairāk nekā 2,6 miljoni eiro, no tiem 1,7 miljoni eiro bija valsts bu­džeta finansējums, bet vairāk nekā 948 000  eiro – paš­valdības līdzfinansējums. 
     
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. POMALIS
    POMALIS
    pirms 7 mēnešiem

    ĪSI SAKOT, DOMĀ UN STRĀDĀ KĀ KOLHOZĀ! KA TIKAI LĪDZENS AUGŠĀ, KAS APAKŠĀ DARĀS, TAS IR PIE D,,, ! KĀ TAD, NOMAINĪS PAR SAVIEM LŪDZEKĻIEM! PACELS TARIFUS UN TAUTA NOMAKSĀS!

    Atbildēt

Pievienot komentāru