Arī šogad plūdos cietušie iedzīvotāji varēs saņemt pašvaldības finansiālo atbalstu
INESE ZONE

Norimstot Daugavas plūdiem, aktuāls kļuvis jautājums par kompensācijām plūdos cietušajām mājsaimniecībām. Pēc pagājušā gada janvāra plūdiem Jēkabpils novada pašvaldība apstiprināja saistošos noteikumus, kas ļāva pretendēt uz atbalstu. Šogad tas ir īpaši aktu­­āli, jo īpašnieki, kas pērn bija noslēguši apdrošināšanas līgumus, cieta plūdos un saņēma apdrošināšanas atlīdzību, nevar saņemt šo atbalstu. Nevar, jo, atbilstoši apdrošinātāju nosacījumiem,  apdrošināšana par plūdu postījumiem tiekot izmaksāta tikai reizi piecos gados vai ir citi ierobežojumi. 
     Jēkabpils novada domes vadība skaidro, ka pagājušogad pieņemti saistošie noteikumi mājokļa atjaunošanas pabalstam, ja plūdos īpašumam nodarīti zaudējumi. Tāpat ir spēkā noteikumi, kas paredz palīdzību krīzes situācijā no novada so­ciālā dienesta. Atbilstoši abiem noteikumiem iedzīvotāji varēšot lūgt finansiālu palīdzību. 
    Plūdos cietušajiem iedzīvotājiem ir pieejams krīzes pabalsts atbilstoši «Saisto­šajiem noteikumiem par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils novadā», ko var saņemt sociālajā dienestā. 
    Tiesības saņemt pabalstu krīzes situācijā ir mājsaimniecībai, kuras iedzīvotāju pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā. Ie­sniegums pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā jāiesniedz trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās dienas. Iesniegumu un citus dokumentus iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti. Pēc trīs mēnešu termiņa beigām pabalstu var pieprasīt, ja mājsaimniecība objektīvu iemeslu dēļ šajā laikā nav varējusi vērsties pēc palīdzības, iesniedzot sociālajā dienestā dokumentu, kas to apliecina. Sociālais dienests desmit darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, ja nepieciešams, apseko iesniedzēja norādīto deklarēto vai faktisko dzīvesvietu, izvērtē apstākļus, kādos nonākusi mājsaimniecība, un to radītās sekas, kā arī mājsaimniecības spēju, izmantojot savā rīcībā esošos materiālos resursus, apmierināt savas pamatvajadzības, un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt. Pabalstu piešķir līdz divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram, ņemot vērā radīto zaudējumu sekas. Šo pabalstu var saņemt izdevumiem, kas nav saistīti ar mājokļa remontu. 
     Savukārt izdevumus, kas saistīti ar mājokļa remont­darbiem, kompensē atbilstoši  «Saistošajiem noteikumiem par vienreizēja pabalsta piešķiršanas kārtību dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, ja mājoklis ir cietis terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā.»  Pabalsta apmēru pa­redz atbilstoši bojājumu procentiem. Pabalstu piešķir par katastrofā cietušu mājokli, kas atbilst šādiem nosacījumiem: mājoklis ir personas īrēts vai īpašumā esošs; tas ir atjaunojams; persona šajā mājoklī ir deklarējusi savu dzīvesvietu; personai Jēkabpils novada teritorijā nepieder cits dzīvošanai derīgs mājoklis. Iesniegums par palīdzību pašvaldībā jāiesniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc katastrofas. Pašvaldība pēc iesnieguma saņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par pagaidu mājokļa piešķiršanu vai citas neatliekamās palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā un izvērtē katastrofā cietušā mājokļa tehnisko stāvokli, lai konstatētu, vai dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju ir iespējams atjaunot. Pabalstu piešķir šādā apjomā, ja mājoklis cietis katastrofā, kas ir plūdi: 3 500 eiro, ja mājokļa atrašanās vietā konstatēta ūdens līmeņa celšanās plūdu ietekmē virs viena metra no mājas pirmā stāva grīdas līmeņa; 2 500 eiro, ja mājokļa atrašanās vietā konstatēta ūdens līmeņa celšanās plūdu ietekmē līdz vienam metram, mērot no mājas pirmā stāva grīdas līmeņa; 1 500 eiro, ja mājokļa atrašanās vietā konstatēta ūdens līmeņa celšanās plūdu ietekmē dzīvojamās mājas pirmā stāva grīdas līmenī. Šajā punktā noteikto pabalsta apmēru var piemērot, ja komisija konstatē, ka mājai ir bijis applūdis apdzīvojams vai ar inženierkomunikācijām aprīkots pagrabs. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Jēkabpils novada mājokļa pabalsta piešķiršanas komisija. Ja mājoklis bijis apdrošināts pret plūdu risku un saņem apdrošināšanas kompensāciju par radītajiem zaudējumiem, tad no pieejamā pabalsta var saņemt tikai 50 procentus. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. vižņu masa
    vižņu masa
    pirms 3 mēnešiem

    Jēkabpils novadā apzina plūdu sekas – to novēršana varētu izmaksāt ap pusmiljonu eiro. Šķiet, domes plānprātiņiem iepaticies uz plūdu rēķina piebāzt kabatas...

    Atbildēt

Pievienot komentāru