Biržos pabeigta sociālo pakalpojumu sniegšanai domātu ēku pārbūve
ILZE BIČEVSKA

Biržos noslēgusies divu pašvaldībai piederošu ēku pārbūve: agrākās pamatskolas un agrākā bērnudārza ēkas (abas atrodas Biržu ielā 12) tagad atvēlētas sociālo pakalpojumu nodrošināšanai novada iedzīvotājiem. Pagaidām izremontētās telpas vēl ir tukšas, tomēr to, kā viss tagad izskatās, mums pagājušajā nedēļā klātienē izrādīja Salas un Sēlpils pagasta pārvaldnieks Raimonds Jaudzems. 
 
   Bijušā Biržu bērnudārza telpās būs sociālā māja
    – Šodien sociālajai mājai atvedām dažas mēbeles. Tās ir no agrākā bāreņu nama «Līkumi» telpām, kur patlaban vēl notiek pārbūves darbi. Te, Biržos, protams, vēl daudz kas iekārtojams, aprīkojams tieši mēbeļu ziņā, bet abas ēkas ir kārtībā, – stāsta R. Jaudzems.
Agrākā bērnudārza ēkā otrajā stāvā izveidotas četras istabiņas, tikpat – pirmajā stāvā. Katrā stāvā ir arī kopēja virtuve, dušas, labierīcības. Pārvaldnieks stāsta, ka paredzēts, ka atsevišķās istabiņās varēs ievākties arī tādi iemītnieki, kuriem būs savas mēbeles, savukārt tiem, kuriem to nav, nepieciešamo sagādās. Patlaban agrākajā bērnudārza ēkā vēl atrodas Biržu bibliotēka, bet drīzumā tā pārvāksies uz renovētajām bijušās pamatskolas telpām. 
Kā stāsta Jēkabpils novada domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas vadītāja Sandra Gogule, bijusī bērnudārza ēka Biržu ielā 12 izremontēta, realizējot LEADER ELFLA fonda atbalstu projektu «Sociālās mājas izveide Salas novadā». Pro­jektu 2020. gadā iesniedza Salas novada pašvaldība, kas uzsāka arī tā realizāciju. Projekta mērķi – atbalstīt sociālā atbalsta un integrācijas pasākumus dažādām sabiedrības grupām, uzlabot pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām. 
    – Telpas pārplānotas, izbūvēti četri sanitārie mezgli ar dušu un tualeti, ieejas mezgls aprīkots ar platformas tipa pacēlāju, kas domāts cilvēkiem ar ierobežotām kustībām. Projekta neattiecināmo izmaksu ietvaros sadzīves vajadzību nodrošināšanai iegādāti divi ledusskapji un divas veļasmašīnas. Ārpus projekta aktivitātēm ar Jēkabpils novada pašvaldības budžeta līdzekļiem veikts telpu kosmētiskais remonts, nodrošināta to iekārtošana. Būvdar­bus objektā veica SIA «JuN», būvuzraudzību nodrošināja SIA «AGADOS Exertus». Būv­darbu un būvuzraudzības kopējās izmaksas ir 44 114,13 eiro, – stāsta S. Go­gule.
 
Kādreizējā skolas ēkā būs dienas aprūpes centrs
    Agrākās Biržu pamatskolas ēkas pārbūve ir ES fonda projekts «Pakalpojumu in­frastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas (DI) plānu īstenošanai Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastos». Par to Salas novada paš­valdība 2020. gada 14. janvārī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.  
    – Sākotnējais projekta mērķis bija attīstīt in­frastruk­tūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai jeb bērnu aprūpei ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos. Bija paredzētas 24 vietas šeit, Biržu ielā 12, un «atelpas brīža» pa­kalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (12 vietas «Līkumos», Sēlpils pagastā), – stāsta S. Gogule.
    Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 163 740,79 eiro, no kurām 29,92%  jeb 348 197,40 eiro ir ERAF finansējums, 1,32% jeb 15 361,65 eiro ir valsts bu­džeta dotācija pašvaldībām, 68,76% jeb 800 181,74 eiro ir pašvaldības līdzfinansējums. Projekta neattiecināmās izmaksas – 247 225,04 eiro.
Laika gaitā dažas lietas šajā projektā tika  mainītas, jo 2021. gadā noslēdzās administratīvi teritoriālā reforma, kā rezultātā bijušā Salas novada saistības pārņēma jaunveidojamā Jēkab­pils novada pašvaldība.  Jēkabpils novada dome 2022. gada 24. februāra sēdē pieņēma lēmumu, ar kuru rosināja veikt grozījumus Zemgales plānošanas reģiona DI plānā 2017–2020 un mainīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveidošanas infrastruktūras risinājumus Salas un Sēlpils pagastos. 
   – Pēdējo gadu laikā strauji attīstījušās audžuģimenes, kas atzīstamas par vislabāko ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma formu bērniem.  Līdz ar to Jēkab­pils novadā būtiski samazinājies ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās esošo bērnu skaits, kam Zemgales plānošanas reģiona DI plānā bija paredzēts veidot šo ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu ar 24 vietām Biržos. Ņemot vērā nelielo mērķa grupas personu skaitu, šāda pakalpojuma in­fra­struktūras izveide vairs nebija lietderīga, bet vienlaikus novadā palielinājies to iedzīvotāju skaits, kam nepieciešams dienas aprūpes centra pakalpojums, un tāpēc sākotnēji plānotos sociālos pakalpojumus bērniem aizstāja ar dienas ap-rūpes centra pakalpojumiem pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Tel­pas tam atvēlētas bijušās Biržu pamatskolas ēkas otrajā stāvā. Te vides pieejamības nodrošināšanai uzstādīts diagonālais pacēlājs. Savukārt ēkas pirmajā stāvā plānotas telpas bibliotēkai, sociālajam dienestam un bāriņtiesai. Patlaban bū­v­darbi ir pabeigti un iz­sludināts iepirkums pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādēm, – stāsta Sandra Gogule.
   Uz BD jautājumu, vai sociālās mājas istabiņām jau ir pieteikušies potenciālie iemītnieki, Jēkabpils novada Sociālās pārvaldes vadītājas vietniece sociālā darba un sociālo pakalpojumu jautājumos Sarmīte Matačina stāstīja, ka pagaidām ziņu par to vēl nav, jo jāpatur prātā, ka šajos dzīvokļos varēs iemitināt tikai tos novada iedzīvotājus, kuri atbilst trūcīgā, maznodrošinātā statusam  vai ir pensi­onāri ar invaliditāti, kā arī  daudzbērnu ģimenes. Tur­klāt šo statusu saņēmušajiem dzīvokļus piešķir pašvaldības dzīvokļu sadales komisija. Dienas centra pakalpojumus varēs izmantot tikai novada iedzīvotāji. Šajās sociālās aprūpes mājās darbavietas varētu būt sociālajam darbiniekam, sociālajam rehabilitētājam, aprūpētājam un dienas centra vadītājam. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (2)

 1. ja kas
  ja kas
  pirms 5 mēnešiem

  Skolas ēkā Salas novads bija paredzējis atvērt aptieku,ko Biržu iedzīvotāji gadiem prasīja,bet nebija piemērotu telpu.Sapulcē Ragainis neko par aptieku nezināja vien teica,ka neesot darbinieku.Pirms pateikt,ka neko nevar,varbūt tomēr papūlēties ?

  Atbildēt
 2. Fredis
  Fredis
  pirms 4 mēnešiem

  Tu zini, ka tā varētu būt taisnība. Vecie aptiekāri pamazām beidz savu aktīvo darbību, bet jaunie nemaz tā negrib studēt nopietnas zinātnes. Tagad studē vienīgi juristus, politologus, psihologus, un visādus citus ...logus tikai ne eksaktas zinības.

Pievienot komentāru