Budžeta grozījumos izdevumu daļa samazināta par gandrīz pusotru miljonu eiro
INESE ZONE

     Jēkabpils novada domes 21. decembra sēdē tika apstiprināti pēdējie šī gada budžeta grozījumi. Lielākoties  tie ir grozījumi starp budžeta tāmēm vai saistībā ar ES fondu projektu apguves grafika izmaiņām.
     Atbilstoši grozījumiem kopējie ieņēmumi samazināti par 192 000 eiro. Lielākā daļa  ieņēmumu pozīciju gan palielinās, bet samazinājums saistīts ar ES fondu projektu apguves grafiku, kur finansējums pāriet uz 2024. gadu. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi palielinājušies par 295 000 eiro, ieņēmumu nodokļa ieņēmumi - par  280 000 eiro. Par 4 000 eiro palielināts azartspēļu nodokļa ieņēmumu plāns. Precizēts dabas resursu nodokļa plāns, to samazinot par 58 000 eiro. Pašvaldības nodevu plāns palielināts par 7 000 eiro, bet ieņēmumi no īpašumu pārdošanas un nomas palielinās par 232 000 eiro. Transferti, tajā  skaitā arī ES fondu projektu ieņēmumi, samazināti gandrīz par 747 000 eiro, un precizēts arī maksas pakalpojumu plāns par 48 000 eiro. Izdevumu daļa samazināta par  vienu miljonu 453 000 eiro, kas ir lielākā aizņēmumu daļa. Tur lielākās pozīcijas ir izdevumi, kam tiek veiktas izmaiņas un veikti savstarpējie grozījumi starp budžeta tāmēm. Samazināts kopējais algu fonda finansējums par aptuveni 147 00 eiro, tajā skaitā par likvidētajām štata vienībām un esošajām vakancēm, kā arī provizorisko izpildi līdz gada beigām. Precizēts finansējums transporta līdzekļu OCTA un Kasko apdrošināšanai par 11 4000 eiro. Precizēts savstarpējais finansējums informācijas tehnoloģiju jomā, tajā skaitā iekļauts finansējums pašvaldības policijas novērošanas centra izveides uzsākšanai. Bet kopumā finansējums informācijas tehnoloģiju  jomā samazinās par 34 400 eiro. Izdevumos arī iekļauts  finansējums SIA “Jēkabpils autobusu parks” zaudējumu segšanai par 2022. gadu, kas ir aptuveni 543 600 eiro. No 2023. gada budžeta izņemts plānotais finansējums uzņēmējdarbības veicināšanas grantu nodrošināšanai, jo tas būs nepieciešams tikai 2024. gada sākumā. Grozījumos arī iekļauti pašvaldības budžeta līdzekļi plūdu seku likvidācijas darbu rēķinu samaksai 400 000 eiro apmērā, kamēr vēl nav ienācis valsts budžeta finansējums. Papildu  finansējums atvēlēts nekustamo īpašumu dokumentācijas sakārtošanai 20 000 eiro apmērā. Papildu finansējums iekļauts arī Jēkabpils pilsētas publiskās infrastruktūras apsaimniekošanai 136 600 eiro. Veikti iekšējie grozījumi starp tāmēm, paredzot finansējumu, lai Jēkabpils reģionālajai slimnīcai avansā pārskaitītu  2024. gada dotāciju, lai varētu segt stipendiju nodrošināšanu medicīnas studentiem rezidentiem, slimnīcas kapelāna atalgojumam, kā arī topošās atskurbtuves telpu pielāgošanai un aprīkošanai ar mēbelēm un  iekārtām. Iekļauts papildu finansējums 103 200 eiro apmērā avansa maksājumiem par Jēkabpils tautas nama mēbeļu, žalūziju, gaismas iekārtu un cita aprīkojuma iegādi. Precizēts finansējums kultūras pasākumu organizēšanai līdz 2023. gada beigām. Precizēts arī finansējums pedagogu atlīdzībai,  skolēnu ēdināšanai un pārvadājumiem un savstarpējiem norēķiniem  par izglītības pakalpojumiem. Samazināts plānotais finansējums sociālajā jomā atbilstoši provizoriskajai izpildei līdz 2023. gada beigām. Kopumā precizēts finansējums samaksai par energoresursiem - elektrību un apkuri -, samazinot to par 80 000 eiro. 
     
     Aivaram Krapam atkal daudz jautājumu
     Kā parasti,  daudz jautājumu par budžeta grozījumiem bija opozīcijas deputātam Aivaram Krapam. Savukārt domes vadība, kā parasti, norādīja, ka A. Kraps varētu apmeklēt ražošanas sanāksmes, kur visi jautājumi par budžeta izmaiņām tiek izdiskutēti, un tad viņam sēdes laikā jautājumu nebūtu.
     A. Kraps interesējās par pārvad��jumu radīto zaudējumu kompensāciju SIA  “Jēkabpils autobusu parks” (JAP) par 2022. gadu, kas grozījumos iekļauta 543 000 eiro apmērā, bet kopējie zaudējumi taču bijuši gandrīz  800 000 eiro. Attīstības jautājumu komitejas vadītājs Ainars Vasilis atbildēja, ka zaudējumu summa - 782 000 eiro - tika aprēķināta atbilstoši vecajai formulai, neņemot vērā jauno ar JAP noslēgto līgumu par zaudējumu segšanas nosacījumiem. Pirmajā pusgadā vēl strādāts pēc vecā līguma, otrajā jau pēc jaunā, un, rēķinot atbilstoši tam, zaudējumi ir 543 000 eiro. Summa ir  saskaņota ar Autotransporta direkciju, un tāda arī ir iekļauta budžeta grozījumos.  A. Kraps arī gribēja zināt, kāpēc Brīvības ielas posma remontam papildus nepieciešama nauda? R. Ragainis informēja, ka tas ir finansējums viena iesēduma remontam, kas tika konstatēts kā plūdu sekas, tāpēc nav pamata to likt veikt būvniekam kā garantijas remontu. Esot pieaicināts hidrologs, kas sniedzis atzinumu, ka iesēdums radies plūdu dēļ.  A. Kraps arī vaicāja, par kādiem papildu darbiem Zīlānu ielā paredzēti 37 883 eiro? Domes priekšsēdētāja vietnieks Kārlis Stars informēja, ka objektā, noslēdzot darbus, apzina kopējās izmaksas un precizē tajās izslēgtos un ieslēgtos darbus. A. Kraps taču labi zinot, ka tā ir ikdienišķa prakse. Savukārt kopējās izmaksas Zīlānu ielai esot samazinājušās par aptuveni 103 000 eiro. Budžeta grozījumos esot arī citas summas, kas  daļai darbu ir samazinātas atbilstoši noslēgtajiem līgumiem vai palielinātas atbilstoši faktiskajai izpildei. Tāpat daļa darbību esot piebremzētas vai pārtrauktas, ja ir bijušas problēmas ar projektēšanu vai iepirkumiem, un tas atspoguļojas budžeta grozījumos. K. Stars pauda cerību, ka tagad, kad gan inženiertehniskā personāla, gan iepirkumu nodaļas un Attīstības pārvaldes  kapacitāte ir uzlabota, nostabilizējoties speciālistu sastāvam, viss, cerams, notiks raitāk un precīzāk.
       A. Kraps atkal iebilda, ka esot darbi, ko nav mēģināts uzsākt. Tā gadu no gada budžetā paredzot naudu Atašienes skolas tualetes izbūvei, bet tas netiek darīts.  R. Ragainis sacīja, ka  nākamgad jāpieņem lēmums par skolu reorganizāciju, un, kad tas būs skaidrs, būs pavisam cita attieksme par skolu sakārtošanu. Tagad  pašvaldība neesot tiesīga izmantot naudu tur, kur tas varbūt nebūs nepieciešams. A. Kraps ieteica beidzot pieņemt lēmumu par skolu tīklu,  tad būšot ko aizstāvēt sarunās ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM). R. Ragainis iebilda, ka vispirms jāsagaida IZM lēmums par vidusskolu izvietojumu  un kādi būs uzstādījumi par sākumskolas un pamatskolas posmu. Bet esot skaidrs, par ko cīnoties, un tas arī tiekot darīts, lai attālākajās vietās paliktu vismaz pamatskola, kā, piemēram, Zasā.  
     A. Kraps vaicāja arī par  jaunās Jēkabpils bibliotēkas un Salas ciema stadiona remonta projektēšanas izdevumiem, kāpēc summa netiks izmantota? R. Ragainis sacīja, ka stadions paliks Salas ciema iedzīvotājiem, bet esot jāsaprot, kas būs ar skolu tīklu, lai saprastu, kādas prasības jāizvirza stadionam. Ja runa ir par Salas vidusskolu, tās esot vienas, ja par pamatskolu, tad mazākas. Savukārt bibliotēkas projektēšana piebremzēta, redzot, kādi šobrīd ir aizņēmumu procenti un kopējās vajadzības. K. Stars piebilda, ka pirmais solis ir sperts,  jo ir izstrādāts bibliotēkas skiču projekts. Bet šobrīd projektēšana netiek virzīta tālāk, jo kopējās izmaksas tam ir 480 000 eiro. Taču ne Attīstības pārvaldes, ne projektu nodaļas speciālisti tagad neredzot iespēju iegūt ES fondu atbalstu bibliotēkas celtniecībai. Ja nākotnē tāda iespēja radīsies, uzsāks projektēšanu, bet tagad iztērēt pusmiljonu eiro projektam un nolikt to plauktā uz gadiem pieciem neesot pareizi. 
     
     Nebalso par grozījumiem, jo kritizē finanšu piešķiršanas kārtību  
     A. Kraps arī pauda viedokli, ka nebalsos par šiem budžeta grozījumiem, jo, viņaprāt,  neesot likumīgi grozījumos atvēlēt finansējumu tautas nama apgaismojuma un skaņu iekārtas iegādei,  kā arī šo iekārtu nomai (līdz tiks piegādās iepirktās), kas kopumā esot ap 40 000 eiro. Līgums par iekārtu iegādi un arī par nomu esot parakstīts 8. decembrī, bet tajā brīdī nevienā budžeta pozīcijā neesot bijis šādas summas. A. Kraps piekrītot, ka iekārtas jāpērk un tautas nama darbība jānodrošina, bet procesa secība neesot pareiza.  A. Krapam tika skaidrots, ka 200 000 eiro jau bijuši gada sākumā iekļauti budžetā mēbeļu iegādei,  septembra budžeta grozījumos mērķis precizēts uz aprīkojumu un tagad precizē summu.  A. Kraps iebilda, ka arī mēbelēm šī summa neesot bijusi pietiekoša brīdī, kad parakstīts līgums. Arī par gaismas šovu valsts svētkos nauda budžetā esot iekļauta pēc svētkiem. 
     R. Ragainis atgādināja, ka laikā, kad A. Kraps bijis domes vadītājs un vadītāja vietnieks, darīts tieši tāpat. R. Ragainis to labi atceroties kā tā laika deputāts. Faktiski tagad neatliekot nekas cits, kā iet pēc tāda ritma, un situācijās, kad ir skaidrs, ka budžetā nauda būs, konkrētajā brīdī  izdara nepieciešamo, un tad, veicot grozījumus, pārbīda naudu no vienas pozīcijas uz otru, paredzot finansējumu. R. Ragainis atkal uzsvēra, ka mēbelēm un aprīkojumam nauda budžetā jau bija plānota, bet iepirkums parādījis reālo summu. Tāpēc šogad ir jāparedz noteikta summa - 103 200 eiro, lai varētu samaksāt avansu, bet pārējo ieplānos nākamā gada budžetā. 
     -Jūs paceļat pseidoproblēmu, neatceroties to, ka Jēkabpils pilsētas dome savulaik uzsāka tautas nama projektu, faktiski pat nesaprotot līdz galam, kā to finansēs.  Tas faktiski bija lēmums bez summas iekļaušanas budžetā.  Novadam tagad objekts bija jāturpina, jābūt atbildīgiem un tas jāpabeidz pilnībā. Tas ir izdarīts, un nu tautas nams pamazām jāaprīko. To arī izdarīsim atbilstoši budžeta iespējām, ieplānojot līdzekļus vairāku gadu periodā, - sacīja Kārlis Stars. Viņš piebilda, ka tad, ja projekts būtu jau no paša sākuma samērots ar pašvaldības finanšu iespējām, šādu diskusiju nemaz nebūtu. 
     A. Kraps iebilda, ka savulaik deputāti vienprātīgi nolēmuši pārbūvēt tautas namu, katru gadu iekļaujot budžetā nepieciešamo summu. Balsojumā pret budžeta grozījumiem bija Aivars Kraps un Elīna Serkova, bet Valdis Vizulis atturējās.  
     
     
     
     
     
     
     
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (12)

 1. Gaida
  Gaida
  pirms 3 mēnešiem

  1.samazināt štatus gudri,bet palikušajiem ir pārslodzes un izdegšana. Šeit par cilvēkiem nedomā. 2.pilnīgs plānošanas trūkums. 3.Izskatās pēc Rēzeknes scenārija. 4.Kas notika ar apauguma naudu bez procedūrām,ko Kraps pacēla? 5. 200 tk no īpašumu pārdošanas? Atkal lauzīs nomas līgumus un pa mazām naudiņām visu iztirgos?

  Atbildēt
 2. juris
  juris
  pirms 3 mēnešiem

  Par štatiem neuztraucieties! Pašvaldībā visvairāk vismazāk kafiju patērē sētnieks, bet pārējie krietni vairāk!

 3. Arī
  Arī
  pirms 3 mēnešiem

  Kā ar tām LED lampām ielu apgaismojumā, kur saskruvēja lampas ne tādas kā līgumā ierakstīts? Klusums!?

 4. Bambino
  Bambino
  pirms 3 mēnešiem

  Nost ar caru!

  Atbildēt
 5. Fredis
  Fredis
  pirms 3 mēnešiem

  Iedziļināšos rakstā pēc svētkiem, tikai piebildīšu, ka labi vien ir ja kādam rodas jautājumi. Novēlu visiem priecīgu Jauno gadu.

  Atbildēt
 6. Goga
  Goga
  pirms 3 mēnešiem

  ej uz poda, vecais dzērāj

 7. Aga
  Aga
  pirms 3 mēnešiem

  Ja autobusu parks strādā ar pus miljonu zaudējumu, tātad tas ir nerentabls uzņēmums, kurš ir jālikvidē. Resnais gals nemaz nemaz neskatās, kā barētu ietaupīt ksut vai uz resnā gala lielajām darba algām uc pozicijām, bet vientiesīgā pasvaldiba tik sedz izdevumus gan te, gan slimnicā un citur!

  Atbildēt
 8. Juris
  Juris
  pirms 3 mēnešiem

  Priecīgas paģiras un neaizmirstiet, ka rīt darba diena.

  Atbildēt
 9. Viktors
  Viktors
  pirms 3 mēnešiem

  Ej ratā

 10. Kalnajānis
  Kalnajānis
  pirms 3 mēnešiem

  Paliek foršs ārs, beidzot ir iespējams gulēt pie atvērta loga.

  Atbildēt
 11. Floksis
  Floksis
  pirms 3 mēnešiem

  Samazina štatus, bet Lukstam speciāli izveido jaunu amatu. Tāda tā politika savējiem

  Atbildēt
 12. Viktors
  Viktors
  pirms 3 mēnešiem

  Skumji, ka visur profesionāļu un darbaholiķu vietā tiek salikti radi, čomi, brūtes bez smadzenēm, godaprāta un darba tikuma.

Pievienot komentāru