Gada balvas uzņēmējdarbībā piešķirs septiņās nominācijās
INESE ZONE

Kā jau informējām, Jēkabpils novada dome izsludinājusi konkursu «Jēkabpils novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2023». Pirms tam novada domes sēdē tika apstiprināta konkursa izvērtēšanas komisija un nolikums. 
    Izvērtēšanas komisijā darbosies: tās priekšsēdētājs – novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, Jēkabpils uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs Armands Lībietis, AS «At­tīstības finanšu institūcija «Altum»» Zemgales reģiona vadītāja vietnieks Edgars Mekšs, SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Jēkabpils biroja uzņēmējdarbības konsultante Anita Putka, Zemgales plānošanas reģiona pārstāve Natālija Gerasimova, Jēkab­pils novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Laura Trukšāne un Jēkabpils novada sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas speciālists Kaspars Sēlis. 
    Atbilstoši konkursa nolikumam balvas «Gada uzņēmējs» ieguvējs konkursā nepiedalās turpmākos divus gadus. Konkursa nolikums arī paredz, ka komisijai ir tiesības savā darbā pieaicināt ekspertus, un pirms balsojuma par uzvarētājiem komisija savu iespēju robežās ievāc un pārbauda informāciju par nominācijām izvirzītajiem pretendentiem. Komisijai ir tiesības kādā no nominācijām nepiešķirt bal­vu, ja uz to nav izvirzīts neviens pretendents vai pieteiktie pretendenti neatbilst konkursa prasībām. Tāpat pieteikto pretendentu var apbalvot kādā no citām nominācijām, ja tas atbilst kritērijiem. Komisijas locekļiem ir tiesības izvirzīt papildus vienu kandidatūru katrā nominācijā. Konkursā nepiedalās uzņēmumi, kuru kapitāldaļu turētāja ir Jēkabpils novada pašvaldība. Noli­kums arī paredz pretendentiem stingras prasības attiecībā uz nodokļu samaksu. Balvai tiek nominēti tikai tādi pretendenti, kuriem nodokļu parāds nepārsniedz 150 eiro 30 dienas pirms pieteikuma iesniegšanas; kas ar tiesas lēmumu nav pasludināti par maksātne­spējīgiem, tajā skaitā neatrodas tiesiskās aizsardzības procesā, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā vai sanācijas procesā. Tāpat nevar pretendēt, ja uzņēmuma saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tas atrodas likvidācijas procesā.
    Galveno nomināciju «Gada uzņēmums 2023»  saņems uzņēmums, kurš īpaši izcēlies ar sasniegumiem vai ieguldījumu savā un Jēkabpils novada izaugsmē. Lai saņemtu balvu, uzņēmumam jāveic īpašs ieguldījums Jēkabpils novada izaugsmē un attīstībā. Tā radītajam produktam vai pakalpojumam jābūt nozīmīgam novadam un tā iedzīvotājiem. Tāpat vērtējams uzņēmuma tēls un reputācija, atbildīgu lēmumu pieņemšana un atpazīstamība ārpus novada teritorijas, kā arī ieguldījums tehnoloģijās, infrastruktūrā, inovācijās, uzņēmējdarbības attīstībā, kvalitātes standarta ieviešanā. Vērtēs arī izaugsmi raksturojošo saimnieciskās darbības rādītāju stabilitāti, pievēršot uzmanību arī nodarbināto skaitam, darbinieku vidējai algai un tam, cik motivējoša ir darba vide. Tāpat vērtēs, cik moderna ir uzņēmuma darbība, cik tā atbilstoša jaunākajām tirgus tendencēm un perspektīvai uzņēmuma nākotnes attīstībai. Viens no kritērijiem būs arī teritorijas un darba vides sakoptība un «zaļā» domāšana. 
    Nominācijā «Gada ra­žotājs 2023» balvu saņems uzņēmums, kurš ar savu produkciju izcēlies starp citiem tirgus dalībniekiem, kura produkcija ir pieprasīta vai ieviests jauns, nozīmīgs produkts. Vērtēs uzņēmuma tēlu un reputāciju, atpazīstamību, piedāvātā produktu sortimenta unikalitāti, kvalitāti un popularitāti, kā arī produktu daudzveidību un jaunu produktu ieviešanu, kas vairojusi rentabilitāti. Kritērijos ietilpst arī mārketinga aktivitātes produkta virzīšanai tirgū, dalība prezentējošās aktivitātēs, tirdziņos, izstādēs. 
    Balvu kategorijā «Gada lauksaimnieks 2023» sa­ņem uzņēmējs-lauksaimnieks, kurš savā nozarē izcēlies starp citiem tirgus dalībniekiem, investējot savas darbības modernizācijā un efektivitātes paaugstināšanā, savā darbībā izmantojis videi draudzīgus risinājumus, veicinājis dabas vērtību saglabāšanu vai atjaunošanu. Uzņēmējam vismaz trīs gadus jādarbojas lauksaimniecībā, ienākumus gūstot no lauksaimniecības produkcijas ražošanas, pārstrādes un realizācijas. Vērtēša­nas kritērijs ir arī citu lauksaimnieku iedvesmošana ar savu piemēru. Tāpat ņems vērā vides aizsardzības prasību ievērošanu, dalību sa­biedriskajās organizācijās, kooperatīvos, pagasta vai novada saimnieciskajā un sabiedriskajā dzīvē, dabai draudzīgu saimniekošanu, ieguldījumus klimata pārmaiņu mazināšanā, energoefektivitātes palielināšanā vai atjaunojamās enerģijas izmantošanā. 
     Nominācijā «Gada jaunais uzņēmējs 2023» pretendentam darbība jāuzsāk pēdējo divu trīs gadu laikā, sasniedzot ekonomisko izaugsmi un pierādot sevi uzņēmējdarbības vidē. Vērtēšanas kritēriji būs inovatīvu, kvalitatīvu produktu vai pakalpojumu radīšana, kā arī – vai tie ir jaunums Jēkabpils novadā. Tāpat – vai uzņēmuma atrašanās Jēkabpils novadā ir nozīmīga novadam un tā iedzīvotājiem. 
    Nominācijā «Gada inovācija 2023» uz balvu var pretendēt uzņēmums, kurš ir radījis jaunu, uz zināšanām balstītu produktu vai pakalpojumu, kas ir ievērojami pārāks salīdzinājumā ar agrāk pieejamajiem vai citiem tirgū esošajiem produktiem.  Šie nosacījumi arī minēti kā vieni no vērtēšanas kritērijiem nominācijai. Balvu var pasniegt arī par inovatīviem risinājumiem darba procesa uzlabošanai. Inovatīvajam produktam jābūt jaunumam, un tā darbības laiks tirgū nevar pārsniegt trīs gadus. 
     Nominācijā «Gada iz­augsme 2023» apbalvos uzņēmumu, kas aizvadītajā gadā ir ievērojami uzlabojis ekonomiskos rādītājus, paplašinājis savu darbību un guvis popularitāti klientu vidū. Kritēriji – līdzīgi kā citām nominācijām. Nomi­nācijā «Klientam draudzīgākais uzņēmējs 2023» uzvarētāju noteiks iedzīvotāju balsojums. Pretendenti tiks nodoti iedzīvotāju balsošanai  pašvaldības interneta vietnē www.jekabpils.lv un sociālajos tīklos.
     Atsevišķi kritēriji gan šķiet grūti pārbaudāmi un vērtējami, un komisijai ne­būs viegli noteikt un izmērīt, piemēram, uzņēmuma reputāciju, tēlu vai, vēl sarežģītāk, atbildīgu lēmumu pieņemšanu. Tāpat jautājumus rada kritērijs par radītā produkta vai pakalpojuma nozīmīgumu novadam un tā iedzīvotājiem. Vai ar to jāsaprot, ka iedzīvotājiem jābūt produkta lietotājiem vai tomēr tas ir plašākā nozīmē? Citādi var saprast, ka ļoti sekmīgs uzņēmums, kas atbilst visiem kritērijiem, var palikt aiz strīpas, ja, piemēram, ražo kokapstrādes produkciju, ko faktiski visu importē. Darbība tātad iedzīvotājiem ir nozīmīga, bet produkts?  Taču kopumā gan konkurss, gan pasākumu kopums «Jēkabpils no­vada uzņēmēju dienas 2023», kas iekļauj arī «Jē­kabpils novada uzņēmēju dižošanos» jeb uzņēmējdarbības izstādes rīkošanu, ir vērtējams kā aktuāls. Sa­vulaik uzņēmējdarbības izstādes Jēkabpils Sporta namā bija apmeklētāju un dalībnieku iecienītas un piedāvāja gan kultūras programmu, gan aktuālus se-minārus uzņēmējiem.
   Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis stāsta, ka septembrī un oktobrī plānotie pasākumi ir veids, kā pašvaldība vēlas uzturēt dialogu un veicināt sadarbību ar uzņēmējiem.
     – Mēs gribam to darīt, gribam atgādināt par mūsu uzņēmējiem, jo līdz šim tas darbs nav bijis tik aktīvs. Tāpēc būs šis konkurss, būs uzņēmēju dižošanās, lai iedzīvinātu agrāko tradici­onālo uzņēmēju dienu pasākumus. Mums septembrī ir izmaiņas štatos, jo darbu pārtrauks speciālists, kurš sadarbojas ar nevalstisko sektoru, un viņa vietā būs cilvēks,  kas strādās gan ar nevalstiskajām organizācijām, gan kā uzņēmējdarbības atbalsta speciālists. Mērķis ir dialogs ar uzņēmējiem, lai pašvaldība varētu sniegt viņiem maksimālo iespējamo atbalstu, – stāsta Raivis Ragainis. 
Konkursa «Jēkabpils novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2023» uzvarētāji tiks godināti pasākuma «Jēkabpils novada uzņēmēju dienas 2023» ietvaros 13. oktobrī, un katrā no nominācijām saņems atzinības rakstu un piemiņas balvu. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru