«Lai tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie...»
AIJA VALDMANE

Aizvadītajā svētdienā Krustpils evaņģēliski luteris­kajā baznīcā Krustpils baz­nīcas dienas ietvaros risinājās svinīgs pasākums – mācītāja Ēvalda Bēr­ziņa ievešana prāvesta amatā, kā arī šīs draudzes 404. gadskārtas atzīmēšana. Tāpēc dievnamā bija sapulcējušies ne tikai vietējās draudzes locekļi, bet arī brāļi un māsas Kristū no citām draudzēm un viņu mācītāji. Klāt bija arī Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvji.
      Dievkalpojumā, kas sā­kās ar ievada dziesmu «Ved ma­ni, Dievs, tik Tavos taisnos ceļos», piedalījās Dau­gavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe, kā arī bīskaps emeritus Pāvils Brūvers.
     Mācītājs Ēvalds Bērziņš sa­vā svētrunā uzsvēra to, ka Dievs visu redz un viņš ne­ļaujas apsmieties. Mēs ik­viens esam ne savas dzīves saimnieki, bet tikai pārvaldnieki. Pienāks brīdis, kad mums nāksies atskaitīties tam, kas šo dzīvi mums de­vis. Dieva valstību neviens nav nopelnījis, bet tā mums ie­dota no Dieva žēlastības. Mīli savu tuvāko kā sevi pa­šu. Ja tu esi ar Dievu, Dievs ir ar tevi.
        Ē. Bērziņš draudzes lielajā lūgšanā ar Lutera litānijas vārdiem aicināja lūgt par Kristus baznīcu, par tās mā­cītājiem, brāļiem un māsām Kristū; par tiem, kas nepazīst Kristu, lai tie vērstos pie Vi­ņa; par Latvijas evaņ­ģē­liski lu­terisko baznīcu, īpaši par Krust­pils baznīcu; par bīskapiem – gan par esošajiem, gan bijušajiem; par brāļu un mā­su draudzēm ārzemēs; par svēto laulības kār­tu, lai tiktu godāta ģimene, lai tai Dievs dod spēku izturēt un pa­stāvēt, un no sirds pateikties saviem mīļajiem. Tāpat vi­ņš aicināja lūgt par visiem tiem, kas ir pārbaudījumos; par zemi, tautu, ikdienu, lai pa­saulē valdītu miers, izsīktu kara centieni.
     Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe pirms Ē. Bērziņa ievešanas prāvesta amatā lasīja vārdus no Jāņa Atklāsmes grāmatas: «Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību... tev ir pa­cietība, tu esi grūtumu nesis mana vārda dēļ un neesi piekusis. Es zinu tavus darbus, tavu mīlestību un tavu kalpošanu, un patstāvību, un lai tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie».
    Ē. Bērziņš tika izraudzīts prāvesta kalpošanai Sēlpils iecirkņa sapulcē 21. maijā. E. Alpe uzsvēra, ka pirms tam prāvesta amatā kalpojuši spēcīgi priekšgājēji Aldis Pavlovičs, Ainārs Spriņģis, Modris Plāte.
     – Lai Dievs tev dod spē­ku veikt savu kalpošanas uz­devumu, – uzsvēra bīskaps. – Viens pats cilvēks nav baznīca, bet visi kopā – saime. Tu būsi pilsētas abu krastu prāvests, jo Sēlpils iecirkņa draudzes ir Daugavas abos kras­tos. Lai Dievs svēta tavu dar­bību iecirknī, diecēzē, Lat­vijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Svētie Raksti saka: «Esi uzticīgs līdz nāvei, un es tev došu mūžīgās dzīvības vainagu». Ē. Bērziņš tagad pārstāvēs draudzi un kapitulu iecirknī un baznīcas virsvaldē.
    Jauno prāvestu sveikt bi­ja ieradusies Jēkabpils novada domes vadība, kas jaunajam iecirkņa prāvestam arī vēlēja veikt darbus, kas ir labāki par iepriekšējiem, kā arī spēku un izturību, tos darot. Ē. Bērziņu ar ziediem un laba vēlējumiem sveica draudzes locekļi, tuvinieki un citi viesi.  
    Pēc šīs svinīgās ceremonijas dievkalpojumu tālāk vadīja bīskaps emeritus Pāvils Brūvers. Pēc dievkalpojuma baznīcā notika arī interesentu tikšanās ar bijušo Liepājas diecēzes bīskapu Pāvilu Brūveru. Sarunu vadīja Jēkabpils pilsētas bibliotēkas vadītāja Renāte Len­ša. P. Brūvers ir pazīstams baznīcas un sabiedriskais darbinieks, bīskaps eme­ritus, kurš joprojām kalpo dažādās Latvijas draudzēs. Savā laikā daudz paveicis nacionālās atmodas labā. 
    Kā pirms, tā pēc pasākuma in­teresentiem bija iespēja ie­gādāties viņa nesen iznākušo grāmatu «Visaug­stā pa­tvērumā». P. Brūvers pastāstīja par saviem skolas ga­diem, interesēm, to, kā viņš ar domubiedriem kļuva par disidentiem, saikni ar ārzemēm, par darbu radio «Brī­vā Eiropa», nacionālajā at­brīvošanās kustībā, darbību Latvijā pēc neatkarības at­gūšanas u. c. Uz vijoles viņš nospēlēja «Klints tu esi mūžīga» un «Tuvāk pie Dieva kļūt», ko visi dziedāja līdzi.
Vēlāk baznīcā sekoja vokālās mūzikas koncerts «Angiol di Pace» (Miera eņģelis), veltīts kā lūgšana ukraiņu tautai. To, uzrunājot klātesošos, uzsvēra solists Nauris Indzeris: – Ar šo koncertu pievienojamies tam milzīgajam cilvēku skaitam visā pasaulē, kas sūta Die­vam lūgšanas par ukraiņu tautu.
    Koncertā piedalījās uk­raiņu mecosoprāns, Kijevas fil­harmonijas soliste Anna Labuta, baritons Nauris Indzeris un pianiste Helēna Laukmane, kura šajā koncertā spēlēja ērģeles. Skanēja  dažādu populāru komponistu vokālie skaņdarbi, kā arī ukraiņu tautas dziesmas «Tumšās acis» un «Klusi pie upes».
Noslēgumā prāvests Ēvalds Bērziņš, pievienojoties mākslinieku sacītajam par to, ka mūzika spēj pa­veikt brīnumus un mūziķim ir valoda, ko saprot visā pasaulē, aicināja atcerēties arī Mārtiņa Lutera rakstīto, ka Dievs ir viss un – par Dievu neko daudz nevar pateikt.
  Soliste Anna Labuta pa­teicās klātesošajiem un visai latviešu tautai par iespēju šajā zemē runāt vi­ņas dzimtajā valodā: «Esiet laimīgi, un lai šī mūzika jūs sa­silda!».
   Pasākums beidzās ar ko­pēju lūgšanu «Mūsu Tēvs, debesīs».
    Savukārt Krustpils Baz­nīcas dienas otrajā daļā se­koja sadraudzības vakars dievnama dārzā.     
    
    
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (5)

 1. re kā
  re kā
  pirms 1 gada

  Un kur tad Modris Plāte palika ?

  Atbildēt
 2. Ateistiskā pulciņa vadītājs
  Ateistiskā pulciņa vadītājs
  pirms 1 gada

  Reliģija ir opijs tautai, teica reiz karlis markss. Ko par mācītàjiem dzejoja Veidenbaums neizteikšos

  Atbildēt
 3. ej nu
  ej nu
  pirms 1 gada

  Tagad topā ir elektroniskā pīpēšana.

 4. Pacients no psihenes
  Pacients no psihenes
  pirms 1 gada

  Lai ticētu vecām jūdu pasaciņām ir tiešām kaut kas jāpīpē, un diez vai elektroniskās cigaretes.

  Atbildēt
 5. Skolnieciņš
  Skolnieciņš
  pirms 1 gada

  Dievu ir daudz. Dieviešu ir daudz. Kristiešu ir ebreju cilts Dievs Jahve (Dievs Jehova). Islāmā šis Dievs ir pazīstams kā Allāhs. Dievs Jahve (Dievs Jehova) atbild par cionismu un lielebreju šovinismu. Viņš ir uzpūtības, patmīlības un snobisma Dievs. Viņš nav radītājs. Tomēr ir jāatzīst, ka viņš radīja ebrejus incesta ceļā. ©Skolnieciņš 1999-bezgalība

  Atbildēt

Pievienot komentāru