Par augstiem sasniegumiem valsts olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos, konkursos un festivālos novada skolu audzēkņi saņem apbalvojumus
ILZE BIČEVSKA

6. jūnijā Jēkabpils tautas namā notika Jēkabpils novada vispārizglītojošo skolu, kā arī interešu izglītības ie­stāžu audzēkņu un viņu skolotāju godināšanas pasākums «Svētki  izcilībai 2024». Skolēnus un pedagogus apbalvoja par augstiem sasniegumiem valsts olimpi­ādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos, konkursos un festivālos. Apbalvojumus saņēma vairāk nekā 150 skolēnu un 53 pedagogi. Apbalvojamos sveica Jēkabpils no­vada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks, izpilddirektors Uldis Skreivers un izglītības pārvaldes vadītāja p.i. Sarmīte Safronova. Pasākumu vadīja izglītības pārvaldes speciāliste profesionālās un interešu izglītības jautājumos un izglītības iestāžu pašdarbības kolektīvu koordinēšanā Elita Briška. Pasākumu ar mākslinieciskiem priekšnesumiem kuplināja Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centra ansamblis «Supermeitenes» (vadītāja Iveta Ja­nuševska) un tautas deju ansamblis «Pastalnieki» (vadītāja Aija Rūliete).
 
Piemērs, kā ar zinātkāri, uzcītību un darbu var sasniegt ļoti daudz 
    – Šodien «Svētki izcilībai». Nav pasaulē tāda cilvēka, kurš savas dzīves laikā negribētu iekļūt kādā rekordistu vai izcilu panākumu ieguvēju sarakstā, bet ne visiem tas izdodas. Dažam pietrūkst spēka, dažam veiksmes, dažam motivācijas, dažs pūlas, bet nekādi nevar pārvarēt iepriekš uzstādītā rekorda latiņu, bet dažiem izdodas un pat vairākkārt. Kaut arī šodienas izcilnieku saraksts vēl ir tikai tāds starta variants, jums tajā izdevies iekļūt un dažam pat vairākās nominācijās. Par to liels prieks! – uzrunājot klāt­esošos, sacīja Elita Briška.
    Domes priekšsēdētāja vietnieks Alfons Žuks uz­svēra šīs dienas īpašo auru, ko rada gan vieta – renovētais tautas nams, gan pasākuma dalībnieki – labākie no skolu audzēkņu vidus, kuri ieguldījuši lielu darbu, kas ļāvis iegūt zināšanas, panākumus olimpiādēs un konkursos sev pašiem, gan arī devis labumu sabiedrībai – palīdzējis cildināt sava novada vārdu plašākā mērogā. Tāpat A. Žuks teica paldies skolēnu palīgiem šajā darbā – viņu skolotājiem. 
– Šodien mēs redzam rezultātus, bet pirms tiem ir bijusi neredzamā daļa – grūtais ikdienas darbs. To ir jāprot novērtēt. Paldies skolēniem, viņu skolotājiem un paldies arī bērnu vecākiem, – sacīja A. Žuks.
    Savukārt izglītības pārvaldes vadītāja p.i. Sarmīte Safronova sacīja, ka viņai ir liels gods būt starp šodienas pasākuma dalībniekiem, sveikt labākos skolu au­dzēk­ņus un viņu pedagogus. – Katrs macību gads mūsu atmiņā paliek ar ko īpašu: ar cilvēkiem un notikumiem, ar darbu un sasniegumiem, veiksmēm un arī neveiksmēm, ar jaunām idejām un iecerēm. Šie skolēni ir piemērs, kā ar zinātkāri, uzcītību un darbu var sa­sniegt ļoti daudz. Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu! Īpašs paldies vecākiem, kuri ir ar jums kopā un palīdz, – sacīja S. Safronova.
 
Jēkabpils 3. vidusskolas skolēni – izcilnieki olimpiādēs un konkursos un viņu pedagogi, kuri saviem audzēkņiem palīdzējuši par tādiem kļūt.
 
Skolēni piedalījušies daudzveidīgos konkursos, sacensībās, olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos
     No Jēkabpils 3. vidusskolas apbalvojumus saņēma: Loreta Lazdiņa (par izciliem sasniegumiem matemātikas valsts 74. olimpi­ādē, latviešu valodas un literatūras valsts 50. olimpiādē un 49. atklātajā matemātikas olimpiādē), Anna Stare (par izciliem sasniegumiem 49. atklātajā matemātikas olimpiādē un 74. atklātajā matemātikas olimpiādē 5.–8. klašu izglītojamajiem), Mar­kuss Kilbloks (par izciliem sasniegumiem atklātajā krievu valodas 25. olimpiādē), Amanda Demkova (par izciliem sasniegumiem krievu valodas valsts 25. olimpiādē), Emīlija Strapcāne un Gatis Groza (par izciliem sasniegumiem Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā), kā arī skolotājas Ligita Ozoliņa, Ina Languša, Ligita Lejniece, Ņina Jegorova, Olga Doro­gova, Sanita Strazdiņa un Inita Beinaroviča. Par par iz­ciliem sasniegumiem Latvijas skolēnu 77. spartakiādes skolu rudens krosa stafetēs apbalvota tika Jēkabpils 3. vidusskolas krosa stafešu komanda, kā arī skolotāji Vita Brikmane, Modris Os­valds, Ainis Raubiškis. 
     Salas vidusskola. Par izciliem sasniegumiem latviešu valodas un literatūras valsts 50. olimpiādē tika apbalvota Anastasija Vese­lova, par izciliem sasniegumiem Latvijas skolēnu 48. zinātniski pētniecisko darbu konferences 2. (reģionālajā) posmā – Undīne Marija Voi­no un par izciliem sasniegumiem Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā – Paula Be­ļauniece. Viņu skolotājas ir Tija Spilberga, Valda Dub­keviča un Iveta Martinsone. 
No Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centra (BJC) apbalvojumus saņēma audzēknes Nikola Draško, Paula Lāce, Eva Žukova un  mākslas studija «Ideja» par dalību Latvijas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādē – konkursā «Saules ritmi» (skolotāja Anda Ozoliņa-Krūmiņa). BJC tautas deju kolektīvs «Pastalnieki» – par izciliem sasniegumiem Lat­vijas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu konkursā, gatavojoties XIII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem. Un skolotāja Aija Rūliete – par izciliem sasniegumiem Latvijas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu konkursā, gatavojoties XIII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem. Par izciliem sasniegumiem Latvijas izglītības iestāžu folkloras konkursā «Vedam danci 2024» un re­ģionālajā sarīkojumā «Pul­kā eimu, pulkā teku 2024» bal­va BJC deju kopai «Ābo­lēni» un skolotājai Marutai Mīlī­gai – par par izcilu pedagoģisko darbu un augstiem sasniegumiem, gatavojot audzēkņus Latvijas izglītības iestāžu folkloras virziena konkursiem nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas «Pulkā eimu, pulkā teku 2024» ietvaros.
 
Salas vidusskolas audzēkņi apbalvojumus saņēma par izciliem sasniegumiem latviešu valodas un literatūras valsts 50. olimpiādē, Latvijas skolēnu 48. zinātniski pētniecisko darbu konferences reģionālajā posmā un par izciliem sasniegumiem Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā.
 
     Jēkabpils novada Māk­slas skolas audzēknis Dā­vids Borovskis saņēma apbalvojumu par izciliem sasniegumiem Latvijas mākslas un dizaina skolu au­dzēk­ņu radošo projektu kon­kursā «Mantojums», bet vi­ņa skolotāja Anda Sva­rāne – par izcilu pedagoģisko darbu un augstiem sa­sniegumiem, gatavojot audzēkņus šim konkursam. 
     Jēkabpils 2. vidusskolas audzēknis Staņislavs Kozlovs tika apbalvots par izciliem sasniegumiem Latvijas skolu tehnoloģiju un dizaina olimpiādē «Ezītis miglā», bet skolotājs Maksims Spaskovs – par izcilu pedagoģisko dar­bu un augstiem sasniegumiem, gatavojot skolēnus šai olimpiādei. Par izciliem sasniegumiem Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā apbalvoti Ainis Sprindžs un Artis Pogodajevs, bet par izcilu pedagoģisko darbu un augstiem sasniegumiem, gatavojot skolēnus šim konkursam – skolotājas Anita Šče­galkova, Irina Rusiņa un Vineta Mežaraupe. 
     Jēkabpils Valsts ģimnāzija (JVĢ). Par izciliem sa­sniegumiem ekonomikas valsts 25. olimpiādē balva Artim Lipšam un skolotājai Dzintrai Priekulei. Par izciliem sasniegumiem Latvijas un novadu mācības atklātajā olimpiādē – Anetei Gogulei un skolotājai Laurai Um­braško. Par izciliem sasniegumiem X Latvijas mūzikas olimpiādē – Linardam Sa­mulam, Agnesei Zvaigznei-Elksnītei, Līnai Gogulei un skolotājai San­drai Bondarei. Par izciliem sa­sniegumiem Latvijas skolēnu 48. zinātniski pētniecisko darbu konferences 2. (reģionālajā) pos­mā un 3. (valsts) posmā Jekaterinai Zeņinai un Ilva­ram Sutrim (skolotāja Zaiga Vēvere). Bet par izciliem sasniegumiem Latvijas skolēnu 48. zinātniski pētniecisko darbu konferences 2. (reģionālajā) posmā – Annijai Liepkalnei (skolotāja Sandra Turkopole).
    Balvas arī JVĢ vokālajai grupai «Horizontāli» par izciliem sasniegumiem Latvijas izglītības iestāžu vokālās mūzikas konkursā «Balsis 2024» un korim «Ritums» par izciliem sasniegumiem Latvijas izglītības iestāžu koru konkursā, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem (skolotāja Sandra Bondare). JVĢ tautas deju kolektīvs «Kauranieši» apbalvots par izciliem sasniegumiem Lat­vijas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu konkursā, gatavojoties XIII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem (skolotāja Ingrīda Feldmane). Par izciliem sasniegumiem Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā balva Valteram Verečinskim (skolotāja Silvija Tumanova). 
     Alisei Bobrovai, Elīnai Strašnovai, Hannai Teicānei un Annijai Narkevičai (skolotāja Elga Skrebele) apbalvojumi par izciliem sasniegumiem Latvijas izglītības ie­stāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas  konkursā «Saules ritmi». JVĢ volejbola komandai balva par izciliem sasniegumiem Latvijas izglītības iestāžu volejbola ko­mandu sacensībās «top kauss» vidusskolu grupā (skolotājs Aivis Kokins). 
      Aknīstes vidusskola. Par izciliem sasniegumiem Lat­vijas skolēnu 48. zinātniski pētniecisko darbu konferences 2. (reģionālajā) posmā un 3. (valsts) posmā apbalvota tika Aknīstes vidusskolas 12. klases audzēkne Me­gija Bezprozvannaja (skolotāja Mārīte Pērkone), bet par izciliem sasniegumiem Lat­vijas skolēnu 48. zinātniski pētniecisko darbu konferences 2. (reģionālajā) posmā – Marta Annija Mažeika, Jūlija Sidorova, Agita Ivanova un Roberts Gasparovičs (skolotāja Elita Plikša). Par izciliem sasniegumiem 52. Starp­tautiskā bērnu mākslas konkursa «LIDICE – 2024» Lat­vijas kārtā balva Adelīnai Žagariņai, bet par izciliem sasniegumiem Latvijas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas  konkursā «Saules ritmi» – Elīzai Geitusei un Aivaram Pudulim. Savukārt skolotājai Evai Ķikēnai balva par izcilu pedagoģisko darbu, gatavojot skolēnus šiem konkursiem.
 
Arī Aknīstes skolēni devuši savu artavu izcilnieku sarakstā. 
 
     Ābeļu pamatskolas folkloras kopa «Mikālēni» (skolotāja Iveta Bērziņa) saņēma apbalvojumu par izciliem sasniegumiem Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālajā sarīkojumā «Pul­kā eimu, pulkā teku 2024» un folkloras konkursā «Ve­dam danci 2024». 
    Krustpils pamatskolas audzēknis Renārs Kārkliņš saņēma balvu par izciliem sasniegumiem Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā, bet skolotāja Inese Grauduma – par izcilu darbu, sagatavojot skolēnus šim konkursam.
    Zasas vidusskolas 12. klases skolniece Laimrota Ņērbule (viņas skolotāja Baiba Gabranova) apbalvota par izciliem sasniegumiem Latvijas skolēnu 48. zinātniski pētniecisko darbu konferences 2. (reģionālajā) pos­mā, bet skolnieces Zita God­ļevska un Madara Bula­va (skolotāja Inese Kalniškāne) – par izciliem sasniegumiem Latvijas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas  konkursā «Saules ritmi». Savukārt Ivanam Shcherbakam balva par izciliem sasniegumiem Latvijas izglītības iestāžu folkloras konkursā «Dziedu dziesmu, kāda bija 2024». Un par izciliem sasniegumiem Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālajā sarīkojumā «Pulkā eimu, pulkā teku 2024» balva Zasas vidusskolas folkloras kopai «Zasa» (skolotāja Aīda Bikauniece). 
      Antūžu pamatskolas audzēkņi Krista Dāvida, Viktorija Strāķe, Raivis Zāle un Jānis Kristiāns Gipters saņēma balvas par izciliem sasniegumiem Latvijas speciālās olimpiādes vieglatlētikas  sacensībās, bet viņu skolotājs Andris Kupčs – par izcilu pedagoģisko darbu un augstiem sasniegumiem, gatavojot skolēnus šīm sacensībām. Šīs pašas skolas futbola komanda (skolotāja Nataļja Jeļizarjeva) apbalvoti par izciliem sasniegumiem Latvijas speciālās olimpiādes cerību futbola sacensībās, savukārt mūsdienu deju grupa (skolotāja Kristīne Ignatjeva) apbalvota par izciliem sasniegumiem Lat­vijas speciālās olimpiādes deju festivālā «Deju pietura Palsmane». 
     Jēkabpils Arvīda Žilin­ska Mūzikas skolas audzēkņi Samanta Engere, Elīza Lielpētere, Viesturs Rulietis, Severīns Lankovskis, Valters Pudulis (skolotāji Smaida Ščerbicka, Jānis Briška un Vitālijs Davidovskis) apbalvoti par izciliem sasniegumiem valsts konkursā profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu pū­šaminstrumentu un sitam­instrumentu spēles au­dzēkņiem. Šīs skolas audzēknis Oskars Grinšpons apbalvots par izciliem sasniegumiem Starptautiskajā klaviermūzikas izpildītāju konkursā «Koknese 2024» un Starp­tautiskajā jauno pianistu konkursā «Muzikālais pavasaris», bet audzēkne Madara Kalviša – par izciliem sasniegumiem Starp­tautiskajā klaviermūzikas izpildītāju konkursā «Kok­nese 2024» un Starp­tau­tiskajā Brāļu Me­diņu jauno pianistu konkursā. 
     Par izciliem  sasniegumiem Starptautiskajā klaviermūzikas izpildītāju konkursā «Koknese 2024» balvas Milanai Černovai, kā arī klavierspēles duetiem Liene Bīrīte un Sofija Ūbele un Milana Černova un Elza Eglīte. Skolotāja Antra Kor­ņejeva apbalvota par izcilu pedagoģisko darbu un augstiem sasniegumiem, gatavojot audzēkņus  starptautiskajiem klaviermūzikas spēles konkursiem «Koknese 2024», «Muzikālais pavasaris», «Pavasara stīgas 2024», Brāļu Mediņu jauno pianistu konkursam un J. Cimzes instrumentālo kvartetu konkursam. 
      Par izciliem sasniegumiem Latgales mūzikas un mākslas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkursā «Pavasara stīgas 2024» apbalvotas A. Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas audzēknes Vladislava Skurja­te un Agnese Korņejeva, par izciliem sasniegumiem Tā­livalža Mekša 2. jauno vijolnieku konkursā – Māra Anna Jaunzema un Ksenija Kot­kina, bet par izcilu pedagoģisko darbu un augstiem sasniegumiem, gatavojot audzēkņus šiem konkursiem – skolotāja Jeļena Skurjate. 
     Par izciliem sasniegumiem Latgales mūzikas un mākslas skolu stīgu instrumentu spēles ansambļu konkursā «Pavasara stīgas 2024» apbalvots trio ansamblis Vladislava Skurjate, Margarita Romanovska, Milana Černova. Par izciliem sasniegumiem Jāņa Cimzes starptautiskajā instrumentālo kvartetu konkursā – mūzikas skolas kvartets: Keita Seile, Margarita Romanov­ska, Vladislava Skurjate un Milana Černova (skolotājas Jeļena Skurjate un Antra Korņejeva). 
 
Pasākuma «Svētki izcilībai 2024» programmu kuplināja Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra ansamblis «Supermeitenes».
 
     A. Žilinska Jēkabpils Mū­zikas skolas audzēknei Me­lānijai Griškai balva par izciliem sasniegumiem Starp­tautiskajā klaviermūzikas izpildītāju konkursā «Kok­nese 2024» (skolotāja Aļona Vīndedze), Līnai Gogulei – par izciliem  sasniegumiem Latvijas mūzikas skolu jauno vokālistu konkursā «Dziedu Dievmātei» un jauno vokālistu konkursā «Skaņais bolss» (skolotāja Agnese Levinska) un skolas komandai – Līna Gogule, Loreta Lazdiņa, Milana Černova – par izciliem sasniegumiem mūzikas teorētisko priekšmetu festivālā «Stilu karuselī» (skolotāja Agnese Grudinska). 
      Dignājas pamatskolas folkloras kopa «Dignōjīši» saņēma balvu par izciliem sasniegumiem Latvijas bērnu un jauniešuu folkloras kopu reģionālajā sarīkojumā «Pul­kā eimu, pulkā teku 2024», bet skolotāja Aīda Bikau­niece – par izcilu pedagoģisko darbu un augstiem sa­sniegumiem, gatavojot skolēnus Latvijas izglītības iestāžu folkloras virziena konkursiem programmas «Pulkā eimu, pulkā teku 2024» ietvaros.
     Viesītes vidusskolas 5. klases komandai «Dari, ja vari!» – Mārtiņam Čibulim, Rūdim Pastaram, Mikam Vi­ļumam un Gustavam Moise­jevam – balva par izciliem sasniegumiem atklātajā komandu olimpiādē – konkursā «Uzdrīksties! Domā! Radi!» (skolotāji Līga Blum­beka, Sanita Berģe un Gun­tars Grieķeris). 
Sūnu pamatskolas skolēni Anna Ozola un Gabriels Mičulis saņēma apbalvojumus par izciliem sasniegumiem Latvijas mazpulku konkursā nominācijā «Aug­sim Latvijai», bet skolotāja Daina Kalve apbalvota par izcilu pedagoģisko darbu un augstiem sasniegumiem, gatavojot skolēnus Latvijas mazpulku reģionālajam projektu forumam. 
 
Naudas balvām vajadzīgs vairāk līdzekļu no budžeta un jāceļ saulītē arī tehnoloģiju konkursu dalībnieki
      Papildu apbalvojumus saņēma trīs Aknīstes vidusskolas audzēkņi, kuri sekmīgi bija piedalījušies robotikas konkursā: Laris Bruņenieks (5. klase, 3. vieta «Lego Su­mo junioriem»), Toms Žinka (7. klase, 3. vieta «Lego su­mo Pro») un Artūrs Bruņe­nieks (9. klase, 2. vieta «Lego sumo Pro»). Viņiem tika speciālas balvas no Jē­kabpils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka Alfona Žuka, kā arī pašrocīgi parakstīti Atzinības raksti. Viņus Lego čempionāta visiem astoņiem posmiem, kas noslēdzās šā gada maijā, gatavoja skolotāja Līga Mažeika. 
        – Divus gadus šo jomu Izglītības un zinātnes ministrijas paspārnē esošais Valsts izglītības satura centrs vairs neuztur. Mums tas liekas dīvaini, jo gan robotikas, gan STEM priekšmetu konkur­si taču ir patlaban īpaši aktuālas jomas – zinātnes – daļa. Skolēni, kuri šo jomu interešu izglītības ietvaros apgūst, kā arī piedalās konkursos, varētu būt tie, kuri nākotnē, piemēram, būvētu dronus. Šīs zināšanas noteikti veicinātu viņu konkurētspēju darba dzīvē. Bet ierēdņi acīmredzot uzskatīja, ka, ja reiz šo konkursu gaitu veicina un uztur nozares speciālisti, tad valstij tur vairs nav nekas jādara. Un tā vairs nav koordinatoru ministrijas līmenī. Skumji, – secina Līga Mažeika.
       Pasākuma izskaņā apbalvotie arī tika informēti par to, ka vēl visus gaida naudas balvas, bet par to apmēru vēl jālemj domes sēdē. Līdz ar to uz šīm balvām vēl jāpagaida. 
      – Gada sākumā, apstiprinot pašvaldības budžetu, šīm skolēnu konkursu un olimpiāžu uzvarētāju balvām tika ieplānoti 15 000 eiro. Patlaban redzams, ka būs vajadzīgs lielāks naudas apjoms – 22 000 eiro. Jau­tājums jau ir skatīts pašvaldības izglītības un kultūras komitejā, tālāk tiks virzīts uz finanšu komitejas sēdi, tad – uz domes sēdi, kas notiks jūnija nogalē. Principā to, cik daudz katrā mācību ga­dā būs šo izcilnieku, kam pēc pašvaldības nolikuma pienāktos naudas balvas, nav iespējams precīzi paredzēt. Nav noslēpums, ka paš­valdībai, plānojot šā gada budžetu, bija jārīkojas apdomīgi. Bet patlaban, manuprāt, var rast iespēju papildināt šo naudas balvām domāto summu, un šos līdzekļus sameklēt mums palīdzēs domes ekonomisti. Kas attiecas uz papildu balvām Aknīstes vidusskolas robotikas olimpiādes dalībniekiem, jā – tā bija mana ideja, jo uzskatu, ka Valsts izglītības satura centra rīcība, izņemot šo jomu no nolikuma, nebija pareiza. Runājam par to, ka tehnoloģijas mūsdienās ir īpaši svarīgas, tāpēc uzskatu, ka tās  jāatbalsta arī skolu līmenī, – skaidro Alfons Žuks. 
 
Uzziņai 
 • 2023./2024. mācību gadā novada izglītības iestāžu 11 skolēni ieguva  medaļas valsts un atklātajās  mācību priekšmetu olimpiādēs matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, ekonomikā, krievu valodā, mūzikā, Latvijas un novadu mācībā, kā arī tehnoloģiju un dizaina mācībā. Viņiem panākumus gūt palīdzēja 11 pedagogi.
 •   Interešu izglītībā veiksmīgi skolu audzēkņi startēja visos Valsts izglītības satura centra organizētajos un atbalstītajos mūzikas, dejas, skatuves runas un  vizuālās mākslas konkursos, kā arī Skolu sporta federācijas un Latvijas speciālās olimpiādes rīkotajās sacensībās. Apbalvojumus saņēmuši 37 kolektīvi un individuālie dalībnieki, kā arī 31 skolotājs.
 • Jēkabpils novada profesionālās ievirzes skolu – Jēkabpils Mūzikas skolas un Mākslas skolas – 21 audzēknis veiksmīgi startējis valsts starptautiska mēroga konkursos. Tiem skolēnus palīdzējuši sagatavot deviņi pedagogi. 

J. ŠTEINBERGA foto

Vairāk foto skatiet ŠEIT!


#SIF_MAF2024

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta «Soli solī ar laiku» publikāciju saturu atbild «Brīvā Daugava»
  
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (14)

 1. Neskaidrība
  Neskaidrība
  pirms 4 nedēļām

  Vai BD ir saņēmusi informāciju,ka vecāki atļauj publicēt nepilngadīgo datus un foto?

  Atbildēt
 2. tikai
  tikai
  pirms 4 nedēļām

  Tas foto ir tapis publiskā telpā pasākuma laikā un ir publisks, bet ne no ģimenes foto albūma paņemts,

 3. Skolotājs
  Skolotājs
  pirms 4 nedēļām

  Kuro gadu notiek šie jauki pasākumi skolās,vienmēr uzdodu sev jautājumu,kāpēc mūsu jaukie deputāti neapmeklē šos pasākumus? Deputāti lemj par skolu slēgšanu,balvām,algām,bet atnākt pie mazā vēlētāja nevēlas,nevēlas kaut ar smaidu pateikt klātienē paldies skolotājiem par darbu. Laikam kungi par lepnu lai nāktu pie plebejiem.

  Atbildēt
 4. Bambino
  Bambino
  pirms 4 nedēļām

  Viņi shēmo, zog un maukojas

 5. Skolotājs
  Skolotājs
  pirms 3 nedēļām

  Kāpēc Žuks apbalvoja tikai Aknīstes vsk.skolēnus? Arī citās skolās šādi skolēni bija!

  Atbildēt
 6. Jēkabpiliete
  Jēkabpiliete
  pirms 3 nedēļām

  Malači bērni un viņu skolotāji. Izskatās, ka Jēkabpils novada izcilākās skolas ir Jēkabpils 3.vidusskola un A.Žilinska mūzikas skola! Bravo šo skolu direktorēm!

  Atbildēt
 7. Fakts
  Fakts
  pirms 3 nedēļām

  3. vidusskolai patiešām gods un slava, jo no turienes iznāk sirsnīgāki un atssucīgāki audzēkņi.

 8. Gimnāzists
  Gimnāzists
  pirms 3 nedēļām

  3.vidusskola noteikti pārspēj ģimnāziju. Varbūt jāmaina skolām statuss? Ģimnāziju atpakaļ par 1.vsk un 3.vidusskolu - par Jēkabpils 3.ģimnāziju??? :)

 9. Mila
  Mila
  pirms 3 nedēļām

  Liec mieru Ģimnāzijai! Šo statusu vajag nopelnīt, un 1. vidusskola to nopelnīja. Neviens neliedza arī 3. vidusskolai to izdarīt, bet nu jau vilciens sen aizgājis....un nepietiek tikai ar sirsnīgumu un atsaucību

  Atbildēt
 10. ila
  ila
  pirms 3 nedēļām

  kurš tad to pelnīšanu nezina

 11. Vizbulīte
  Vizbulīte
  pirms 3 nedēļām

  Varbūt kādreiz to statusu nopelnīja, bet viņš ir arī jāspēj saglabāt un uzturēt! Man gana labi patīk kā skan Jēkabpils 3.vidusskola (nav obligāti jābūt ģimnāzijai!), bet Jēkabpils 1.vidusskola gan atkal būtu pelnījusi atdzimt, jo no ģimnāzijas tur ne smakas...

 12. skumjais
  skumjais
  pirms 3 nedēļām

  Esmu mācījies gan Jēkabpils 1. vidusskolā, gan vēlāk ģimnāzijā, gan arī Jēkabpils 3. vidusskolā. Pilnīgi noteikti 3. vidusskolā ir sirsnīgāki pedagogi un draudzīgākas attiecības audzēkņu vidū. Tur ir mājas gaisotne, kamēr ģimnāzija ir salta un kategoriska. Man labākās atmiņas saistās tieši ar 3. vidusskolu.

 13. Arī 3.vidusskolas absolvents
  Arī 3.vidusskolas absolvents
  pirms 3 nedēļām

  Man gan ir ļoti nepatīkamas atmiņas par skolas laiku. No sirsnības ne miņas.

  Atbildēt
 14. Fakts
  Fakts
  pirms 3 nedēļām

  Ja pats neesi sirsnīgs, negaidi to no citiem.

Pievienot komentāru