SIA «ZENG» mēneša laikā jāgatavo prasības pieteikums tiesvedībai ar novada  domi
INESE ZONE

SIA «ZENG» – uzņēmums, kas veica Jēkabpils Valsts ģimnāzijas  pārbūvi –, informē, ka pēc tam, kad Jēkabpils novada dome vienpusēji pārtrauca iepirkuma līgumu ar uzņēmumu, SIA «ZENG» vērsās ekonomisko lietu tiesā un guva pozitīvu lēmumu. Jēkabpils novada dome līguma laušanu pamatoja ar to, ka SIA «ZENG» kopš šī gada 18. marta ir pārtraukusi būvdarbus un neievēro darbu izpildes un finanšu plūsmas grafiku.
    BD jau informēja, ka būvdarbi JVĢ ir pārtraukti ilgāku laiku. Pašvaldība ir paudusi viedokli, ka tas liek šaubīties, vai uzņēmums spēs darbus pabeigt saprātīgā termiņā. Darbu izpildei jau iepriekš ir dots pagarinājums, un visu pagājušo mācību gadu JVĢ skolēni un pedagogi bija spiesti mācību procesu organizēt trīs dažādās ēkās.   
   SIA «ZENG» vērsās pie BD ar vēlmi pamatot savu pozīciju attiecībā uz JVĢ būvdarbiem, izskaidrojot iedzīvotājiem, kas ir noticis, kāda bija notikumu secība un kādu risinājumu saskata SIA «ZENG».
 
Pašvaldība  uzņēmumu «ZENG» uzskatot par nevēlamu būvnieku
    «SIA «ZENG» ir tāmējis objektu un gatavojis piedāvājumu iepirkumam 2020. gada sākumā, kad par Covid-19 pandēmiju nevienam nebija pat ne nojausmas. Pēc piedāvājuma ie­sniegšanas pasūtītājs – Jē­kabpils pilsētas pašvaldība – dažādos veidos ir izrādījusi, ka SIA «ZENG» Jēkabpilī ir nevēlams un pašvaldībai neērts būvuzņēmējs. Pirm­kārt, noraidot mūsu piedāvājumu kā neatbilstošu, ko atspēkojām Iepirkumu uz­raudzības birojā un ieguvām līgumu slēgšanas tiesības. Otrkārt, vēršoties Valsts policijā, cenšoties ierosināt krimināllietu, taču Valsts policija noraidīja iesniegumu un krimināllietu neuzsāka. Un, treškārt, vēršoties arī Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) ar lūgumu atzīt mūs kā neatbilstošus, taču arī CFLA atzina, ka nav iemesla mūsu noraidīšanai.
   No lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA «ZENG» 21. 08. 2020. līdz līguma parakstīšanai tika novilcināts laiks līdz pat 04. 11. 2020., kā rezultātā būv­uzņēmējs jau visus šos mēnešus cieta zaudējumus, nodarbinot speciālistus un cīnoties par savām tiesībām veikt darbus.
Kā zināms, jau Covid-19 pandēmija ir atstājusi būtiskas sekas uz būvniecības cenām, taču pēc šī gada 24. februāra notikumiem mēs griezāmies pie Jēkabpils pašvaldības vadības ar lūgumu pārskatīt līgumcenu un risināt būvdarbu sadārdzinājuma problēmas, izmantojot tam pieejamos instrumentus līguma turpināšanai, jo bija iestājušies līgumā nolīgtie nepārvaramas varas apstākļi, kas izraisījuši tādu cenu kāpumu, ka apakšuzņēmēji atteicās strādāt esošo līgumu ietvaros. Jauno materiālu cenu sadārdzinājums dažādām pozīcijām bija un ir līdz pat 50%. Tāpat ir milzīgas problēmas ar materiālu pieejamību. Avansa ap­mēru pieprasījumi izauga no 20–30% līdz pat 60–100%. Šo visu darījām zināmu pasūtītājam un sagaidījām pretimnākšanu no viņa puses līguma tālākajai realizācijai, jo to paredz gan normatīvie akti, gan arī Iepirkumu uzraudzības biroja un Ekonomikas ministrijas izstrādātās vadlīnijas.  Tādu diemžēl nesaņēmām. Tā vietā tika uzaicināta vietējā prese un paziņots, ka SIA «ZENG» nenāk uz sarunām, un tāpēc tiek lauzts līgums, kaut gan patiesībā SIA «ZENG» piedāvāja tikšanos citos, samērīgos termiņos, nevis nākamajā dienā, jo valdes priekšsēdētājs neatradās Latvijā. Papildus līguma laušanai pasūtītājs griezās arī pie apdrošinātāja ar pieprasījumu izmaksāt avansa garantiju un līguma izpildes garantiju. Rezultātā SIA «ZENG» ir vērsies ekonomisko lietu tiesā pēc pagaidu aizsardzības pirms prasības celšanas, un 5. maijā ir saņēmis pozitīvu tiesas lē-mumu. Šis lēmums nozīmē, ka apdrošinātājs ir atteicis pašvaldībai izmaksāt gan avansa, gan līguma izpildes garantijas. SIA «ZENG» mēneša laikā ir jāsagatavo prasības pieteikums tiesai. Mūsu ieskatā šī tiesvedība var ieilgt uz nenoteiktu laiku, kā rezultātā projektu nebūs iespējams realizēt ES fondu noteiktajos termiņos un vislielākie cietēji būs vietējie iedzīvotāji.
    Tā vietā, lai kopīgiem spēkiem risinātu problēmu, ar ko ir saskārusies visa Latvijas būvniecības industrija, pasūtītājs ir izvēlējies iespējami sarežģītāko un ilgāko ceļu būvdarbu pa­beigšanai. SIA «ZENG» uzskata, ka līgums vēl joprojām ir spēkā, ko apliecina pozitīvais tiesas lēmums, un ir gatavs turpināt darbus, vienojoties par līgumcenas indeksāciju. Uzskatām, ka jebkura pretēja pasūtītāja rīcība ir prettiesiska un neaizsargā pilsētas iedzīvotāju intereses!
    Lūdzam jūs reaģēt uz šādu rīcību, lai panāktu, ka arī pašvaldības uzņemas līdzdalību krīzes pārvarēšanā, nevis visu noveļ uz būvkompāniju», – šādu viedokli  BD sniedza SIA «ZENG» iepirkumu daļas vadītāja Laura Raciborska.
 
Pašvaldība negrib atklāt savas kārtis
    Savu skatījumu par mi­nēto uzņēmēju viedokli pēc vietējo plašsaziņas līdzekļu lūguma sniedza Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars. Tiesa gan, informācija bija skopa, jo K. Stars uzsvēra, ka veiksmīga procesa norises labad nevar sniegt sīkāku informāciju. 
Kārlis Stars sacīja, ka šobrīd notiek objektā veikto darbu apjomu un kvalitātes novērtēšana, ir apzināti jaunie darba apjomi, un tiek gatavota dokumentācija būvdarbu iepirkumam. 
    – Speciālistu komanda pie  tā strādā. Laika ziņā  pirmās kārtas būvdarbus  – tas ir korpusu, kurā skolēni varētu sākt mācības, pēc sākotnējā grafika varētu orientējoši pabeigt šī gada novembrī, ja visi iepirkuma procesi notiks atbilstoši grafikam un bez kavēšanās. Protams, būvuzņēmējs tam nepiekrīt, kas ir tikai loģiski, un ir vērsies ekonomisko lietu tiesā. Ekonomisko lietu tiesa, vērtējot būvuzņēmēja iesniegto informāciju, ir pieņēmusi lēmumu par SIA «ZENG» tiesisko aizsardzību, par kuru ir noteikts termiņš «ZENG» prasības iesniegšanai tiesā līdz 3. jūnijam. Tāpat ir noteikts aizliegums veikt apdrošināšanas garantiju izmaksu. Tāda ir situācija šobrīd, – skaidroja Kārlis Stars.
     BD interesējās, vai ekonomisko lietu tiesas lēmums un paredzamā tiesāšanās  neietekmē iespēju rīkot jaunu iepirkumu?
Kārlis Stars atbildēja no­liedzoši, ka tas neietekmē iespēju rīkot konkursu. Bet sīkākus komentārus, ņemot vērā, ka pašvaldībai ir domstarpības ar SIA «ZENG», sniegt par šo lietu viņš nevarot. 
   BD norādīja, ka konkursa izsludināšana ir publiski pieejams fakts, un tas būtu jāizsludina pēc iespējas ātri, ja grib saprātīgos termiņos pabeigt būvdarbus. 
     – Es domāju, ka visu, ko var, šajā jautājumā pateicu. Vairāk sniegt informāciju mēs nevaram, – atbildēja Kārlis Stars.
   Vaicāts, vai nevar vismaz pateikt, kad plāno izsludināt konkursu, K. Stars atteica, ka to darīs, tiklīdz būs paveiktas iepriekšminētās darbības – saplānots jauns darbu apjoms un sagatavota dokumentācija. 
      BD gribēja precizēt, vai jaunu iepirkumu var organizēt paralēli paredzamajai tiesvedībai ar SIA «ZENG», un vai tas nebūs riskanti, ja, piemēram, tiesa lems par labu «ZENG», bet līgums jau būs noslēgts ar citu uzņēmēju? 
     – Tā ir spriedelēšana par to, kā būtu, ja būtu. Mēs savu darbu zinām un ejam soli pa solim, lai neierobežotu tālāku attīstību, un šo objektu veiksmīgi turpinātu un pabeigtu. Par to, ko var pateikt par objektu, mēs jūs regulāri informēsim, un par konkursu informēsim, kad būsim gatavi to izsludināt, – atbildēja Kārlis Stars. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru