Stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jēkabpils novadā
Sagatavoja S. Rutka

Ar 6. septembri stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi, kas nosaka ienākumu slieksni mājsaimniecības atzīšanai par maznodrošinātu Jēkabpils nova­dā (Jēkabpils novada domes 13.07.2023. saistošie noteikumi Nr.22 «Saistošie noteikumi par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni»).
    Noteikumu mērķis ir šo ienākumu sliek­sni, atbilstoši pašvaldības iespējām, tuvināt reālajai sociālekonomiskajai situācijai valstī, lai pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem ar ze­miem ienākumiem tiktu nodrošināta tiem nepieciešamā palīdzība.
    1. jūlijā stājās spēkā grozījumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 3. punkts, kas ļauj maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni kat­rai pašvaldībai noteikt ne augstāku kā 80 procentu apmērā no Centrālās statistikas pārvaldes pārskata gadā publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, bet ne zemāku par 50 procentiem.
    Tāpat  1. jūlijā stājās spē­kā likums «Grozījumi likumā «Par sociālo drošību»», kurā noteikts, ka minimālo ienākumu sliekšņus 2023. gadā pārskata 1. jūlijā, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicēto ienākumu mediānu par 2020. gadu.
   Līdz ar to līdz šī gada 30. septembrim maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Jēkabpils novada pašvaldībā paliek nemainīgs, bet tā skaitliskā vērtība (360 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā) tiek izteikta procentos (57,5 procenti no ienākumu mediānas), savukārt ar 1. oktobri tas tiek noteikts paaugstinātā apmērā – 66 procenti no ienākumu me­diānas. Tātad maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecī­bā paaugstināsies no 360 eiro uz 414 eiro (vadoties pēc 2020. gada ienākumu mediānas).
    Aprēķinot minimālo ienākumu sliekšņu apmērus mājsaimniecībai, attiecīgajam ienākumu slieksnim piemērojami šādi koefici­enti: pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā – koeficients 1; pārējām personām mājsaimniecībā – koeficients 0,7. Tātad maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis katrai nākamajai personai mājsaimniecībā paaugstināsies no 252 eiro uz 290 eiro.
     Saistošie noteikumi iz­strādāti pēc Jēkabpils novada Sociālā dienesta iniciatīvas, pamatojoties uz likumu «Grozījumi Sociālo pa­kalpojumu un sociālās palīdzības likumā». Līdz ar to spēku zaudē Jēkabpils novada domes 2021. gada 25. novembra saistošie noteikumi Nr. 21.
     
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru