Velns slēpjas detaļās
INESE ZONE

Valsts kontrole (VK) secinājusi, ka pašvaldībām iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā jāsāk iesaistīt praktiski, nevis formāli. VK informē, ka 85% aptaujāto Latvijas pašvaldību iedzīvotāju nepiedalās lēmumu pieņemšanas procesos, jo trūkst informācijas vai tā ir sarežģīta. Iedzīvotājiem arī trūkst pārliecības, ka viņu viedokli ņem vērā. Revīzijā secināts, ka ir pašvaldības, kas izvēlas neefektīvus komunikācijas kanālus. Piemēram, aicinot iesaistīties teritorijas plānošanā par to, kas konkrētajā teritorijā atradīsies, atsevišķas pašvaldības vien ievieto informāciju pašvaldības tīmekļvietnē. 
 
    Jēkabpils novads gan nebija iekļauts VK pārbaudīto pašvaldību skaitā, bet, gan domes vadībai tiekoties ar iedzīvotājiem, gan citās situācijās cilvēki pauduši viedokli, ka komunikācija ar pašvaldību novadā pasliktinājusies, jo pagastos uz vietas ik dienu nav pašvaldības darbinieku, pie kuriem varētu vērsties. Tāpat cilvēki arī pie­min dažus no tiem ie­mesliem un  komunikācijas problēmām, ko nosauc arī VK.  
     Lūgts komentēt VK secinājumus, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis  Ragainis sacīja, ka deputāti ir kādas sabiedrības daļas ievēlētas personas, kam ir jāaizstāv šīs sabiedrības daļas intereses. 
    – Mēs esam gājuši uz to, ka katrā pagastā ir saimnieks vai pārvaldnieks, kas pārstāv šīs intereses. Caur to tad informatīvais jautājums tiek īstenots, un caur viņiem ir jānāk informācijai, – uz­skata Raivis Ragainis. 
     Taču VK arī secinājusi, ka pašvaldības saziņā ar iedzīvotājiem nereti izmanto sa­režģītas teikumu konstrukcijas, profesionālo leksiku, specifiskus jomas terminus un vispārīgas frāzes, kas ie­dzīvotājiem bez padziļinātas izpratnes nav saprotamas. Jāatzīst, ka ar to grēko arī Jē­kabpils novada pašvaldība. Pašvaldībai oficiālos paziņojumos gan jāizmanto profesionālā leksika, precīzi jāmin projektu nosaukumi u. c., kas bieži vien neļauj nojaust, kas slēpjas aiz sarežģīta gara nosaukuma, piemēram, iecere par ražotnes telpu būvniecību, lai iznomātu tās uzņēmējiem, jo saprotamā veidā tas papildus netiek skaidrots.   
Tāpat VK norāda, ka iedzīvotājiem ar redzes traucējumiem nav nodrošināta informācijas pieejamība. Iespējas uzzināt par līdzdalības aktivitātēm esot būtiski ierobežotas arī tiem iedzīvotājiem, kuri neizmanto digitālos komunikācijas kanālus, jo lielu daļu aicinājumu pašvaldības nepublicē informatīvajos izdevumos un/vai citos drukātajos materiālos. 
    R. Ragainis secina, ka Jē­kabpils novadam to īsti ne­varētu pārmest, jo priekšrocība ir pašvaldības izdevums «Jēkabpils Novada Vēstis», kam jānonāk līdz katrai mājsaimniecībai, ar ko arī cenšoties visus aizsniegt. Tāpat sadarbojoties ar vietējiem plašsaziņas līdzekļiem un izmantojot sociālos tīklus.
– Tiesa, tas gan nenozīmē, ka visi visu zina. Es ļoti la­bi zinu, ka ir situācijas, kad pašvaldības izdevums uzreiz tiek ielikts makulatūrā, un zinu, ka daudzi neseko līdzi pašvaldības mājaslapai un sociālajiem kontiem. Es arī labi zinu, ka daudzi  neseko masu medijiem, tad pasakiet, kā mums viņiem pa­sniegt informāciju? – jautā Raivis Ragainis.
    Viņš gan pilnībā piekrīt, ka daudz informācijas  ir tā saucamajā projektu valodā, kas sabiedrībai  nesaprotama vai grūti uztverama. 
– Bieži vien ierēdņi pasaka to lietu savā valodā, ko viņi saprot un zina. Te jautājums ir, vai ierēdņi vispār spēj to vienkāršāk pasniegt? Tā ir liela māksla izskaidrot visu vienkārši un visiem sa­protami, un to ne visi māk, un pie tā pašvaldībai ir jāpiestrādā. Jūs kā mediji vislabāk zināt, kā tas ir – pateikt sarežģītas lietas saprotami visiem, – saka Raivis Ragainis. 
   Viņš arī uzsver, ka ne tikai pašvaldības, arī no valsts puses esot tās pašas problēmas ar komunicēšanu un sarežģītu izteikšanos. Bet saprašanās esot svarīga, to pierādot tas, cik labi pašvaldībai izdevies komunicēt ar sabiedrību janvāra plūdos, ko atzīstot arī vērtētāji no malas. 
Pašvaldības izdevums «Jēkabpils Novada Vēstis» patiešām ir iespēja visiem interesentiem saņemt paš­valdības informāciju, šobrīd gan ir problēmas ar tā piegādi, bet pašvaldība sola, neredzot izeju, lauzt līgumu ar konkursā uzvarējušo piegādātāju, un tad izdevumu piegādās saimnieki, to varēs saņemt bibliotēkās un citur pagastos, kā līdz šim.
    Taču, cik saprotama ie­dzīvotājiem ir izdevumā sniegtā informācija un kā tā ie­tekmē viņu viedokli un līdzdalību? Par to, ka VK konstatējumi ir pamatoti, liek aizdomāties  «Jēkabpils Novada Vēstu» jūnija numurā publiskotā informācija par lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem Ārijas El­ksnes ielā 6 un 6A (atrodas un darbojas LPKS «Latraps»). Izdevumā skaidrots, ka lokālplānojums terito­rijai tiek izstrādāts, lai grozītu pilsētas teritorijas plānojumā  noteikto funkcionālo apzīmējumu no jauktas centra apbūves teritorijas uz rūpnieciskas apbūves teritoriju. Minēts, ka tas ļaus dažādot īpašuma iz­mantošanu, attīstot uzņēmējdarbību, un vēl daudz citas specifiskas informācijas. Izstrādes mērķis ir izbūvēt uzņēmuma teritorijā no­liktavas,  kas pēc uzglabājamo vielu kvalificējošiem daudzumiem atbilst paaugstinātas bīstamības objekta kritērijiem. Tālāk skaidrots, ka dome ir lēmusi lokālplānojuma redakciju nodot publiskajai apspriešanai un apspriešanas sanāksme tiek organizēta, ievērojot šobrīd spēkā esošā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta 2. daļas otrā apakšpunkta un 3. daļas prasības, kas nosaka, ka publisko apspriešanu neklātienes formā (attālināti) organizē šādiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, attīstības programmai, lokālplānojumiem, detālplānojumiem un tematiskajiem plānojumiem. Tāpēc sanāksme tiek organizēta, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku Microsoft Teams, un norādīta saite uz sanāksmi un QR kods, kas notika 29. jūnijā. BD vērsās kāds iedzīvotājs, kurš lūdza no­skaidrot, kāpēc sanāksme tika rīkota attālināti, atsaucoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, ja visi ierobežojumi tagad atcelti, pat mediķus varot apmeklēt bez maskas? Dziesmusvētkos var pulcēties desmitiem tūkstošu, bet te sanāksmi rīko attālināti. Vai tikai ne tāpēc, lai mazāk cilvēku to apmeklētu, jo visiem nav datoru un visi nemākot pieslēgties tādām saitēm.  
Atbildot, kāpēc sanāksmi rīko attālināti, pašvaldība atsūtīja tieši to pašu tekstu, kas par sabiedrisko apspriešanu minēts jau ie­priekš un bija publiskots pašvaldības izdevumā, izceļot vārdus, ka  Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums ir šobrīd  spēkā esošs, tātad pielietojams.
     Nav gan pamata pašvaldībai pārmest, ka netiktu nodrošināta iespēja uzzināt sīkāku informāciju citā veidā un iesaistīties apspriešanā  kā tikai dalība attālinātajā sanāksmē. Iedzīvotājiem bi­ja iespēja ar vides pārskata projektu iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā un novada pašvaldības mājaslapā, tur gan jāprot uziet sadaļu par publiskajām apspriešanām. Savukārt tiem, kam nav datora un nav digitālu prasmju, bija iespēja visu sīkāk noskaidrot pašvaldībā At­tīstības pārvaldē. Tāpat ie­dzīvotāji pašvaldībā varēja iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes. Ar informāciju par šīm iespējām iedzīvotāji varēja iepazīties jau minētajā rakstā, kur viss izklāstīts. Taču acīmredzot teksta daļa tā dēvētajā projektu valodā acīmredzami arī ir iemesls  aizdomām par to, ka kaut kas kaut ko varbūt slēpj vai grib slēpt vai vismaz grib, lai apspriešanā piedalās mazāk tautas. Te nu ir runa par tām komunikācijas problēmām, uz ko norāda VK. Ja papildus visam minētajam tekstam būtu dažos teikumos izklāstīta būtība, ka «Latraps» grib būvēt minerālmēslu no­liktavu un vides speciālisti ir atzinuši, ka tas nekādi ne­pasliktina jau esošo situāciju un ir droši, bet pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem tomēr dod iedzīvotājiem iespēju to apspriest, nesapratne varētu izpalikt. Ja ir tikai minēts, ka funkcionālā zonējuma grozīšana uz rūpnieciskās apbūves teritoriju R1 nepieciešama, lai juridiski sakārtotu funkcionālā zonējuma atbilstību teritorijas plānojumam un atbilstoši īstenotajai lauksaimnieciskajai ražošanai un uzņēmums varētu saņemt B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju, tas uzreiz rada aizdomas, ka tur būs kas tāds, kas pasliktinās manu dzīves vidi. Var iebilst, ka tie, kuri grib zināt, varēja atrast iespēju sazināties un visu noskaidrot, bet ir labi zināms, ka visskaļāk runā un citu viedokļus ietekmē tie, kas vadās no saviem pieņēmumiem. Un arī par attālināto sanāksmi varbūt varēja uzreiz skaidrot, ka Covid-19 nekur nav palicis, nupat gadījumu skaits sāk pieaugt, un tāpēc izmantos spēkā esošā likuma normas un rī­kos sanāksmi attālināti. Pro­tams, arī tad varētu diskutēt, vai tiešām likuma piemērošana tagad ir aktuāla, bet vismaz būtu skaidrots. Te gan ir jautājums, kam par to būtu jāgādā, jo pašvaldības speciālisti informāciju bija sagatavojuši atbilstoši prasībām, protams, izmantojot specifisko terminoloģiju, kas ir viņu pienākums. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (10)

 1. Inga
  Inga
  pirms 1 gada

  Sveicināti! Izlasot rakstu, nevaru saprast, cik ilgi ir jāgaida tā pati "Jēkabpils" avīzīte savā pastkastē. R.Ragaiņa kungs min, ka "Jēkabpils novada vēstis" ir labs veids, kā saņemt informāciju. Apjautājos savā pagastā - neviens šo avīzi nav saņēmis. Rodas jautājums, kur tad viņa paliek, ja nenonāk līdz pastkastītei?

  Atbildēt
 2. Ku ku!
  Ku ku!
  pirms 1 gada

  Deputāti pārstāvot iedzīvotāju daļu. Bet, kad deputāti norāda uz vadības un pārvaldnieku darbu nolaidību un bezdarbību, tam neseko nekas! !! Skan tikai atrunas!

  Atbildēt
 3. Iedzīvotājs
  Iedzīvotājs
  pirms 1 gada

  Atvainojiet, bet gadiem savā privātmājā nesaņemu pašvaldības avīzīti. Pat pēc vairākkāretējas vēršanās pie pašvaldības atbildīgajiem speciālistiem, tā joprojām nav pieejama. Ir nekorekti apgalvot, ka katrā mājā nokļūst šis izdevums. Un tas nav kaut kāds novada nostūris, bet gan pilsētas centrs!

  Atbildēt
 4. paklau
  paklau
  pirms 1 gada

  Kam Tev tā pašslavināšanās avīze? Vai tajā ir aprakstītas arī problēmas, kuras radījuši pašvaldības pašu darbinieki? Es uzreiz metu to papīra lapu plītī. Nu pie velna šito sasaukumu, kuri domā tikai par savu kabatu!!!

 5. prusaks
  prusaks
  pirms 1 gada

  Kam man avīze, pietiek ar BD. Par šo rakstu īsi, ūdens noliets tik pamatīgi, ka visu pat neizlasīju. Nekas tur aplam nav, bet tukša retorika gan.

  Atbildēt
 6. Fakts
  Fakts
  pirms 1 gada

  Stulba zābaka vadībā pilsēta stagnē un pārkrievojas

  Atbildēt
 7. nu,nu
  nu,nu
  pirms 1 gada

  Ko paši ievēlējām domē tie arī ir, tikai nesāc stāstīt, ka tu nevēlēji.

 8. Ferdinands
  Ferdinands
  pirms 1 gada

  Ceru, ka vadībai šogad pilsētas svētkos pietiks saprāta nerīkot pļaskas un pesņas ar bariņām utt. Nav ko piedrazot Sēļu sētu kā pagājušo gadu

  Atbildēt
 9. Lv
  Lv
  pirms 1 gada

  Pilnīgi noteikti Kultūras pārvade kopā ar muzeju vadību piedāvās jaunu programmu,jo mainījusies vadība un Sēļu sētā ir jauna amatu māja,kur ieguldīti lieli pašvaldības un valsts līdzekļi ar lieliskām iespējām.Tikai jāsagaida piedāvātā programma no pilsētas svētku organizatoriem, muzeja un Kultūras pārvades!

 10. dīvaini
  dīvaini
  pirms 11 mēnešiem

  Vaina slēpjas detaļās...? Portāls "Jēkabpils laiks" pilnībā ignorējis Dziesmu svētkus, ne rindiņas par to norisi. Labi ,ka BD to darīja nepārtraukti, jo visiem nebija iespēja tur būt klātienē.

  Atbildēt

Pievienot komentāru